Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NFZ: Jest zarządzenie ws. stawki ryczałtów dobowych dla SOR i IP

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 czerwca 2019 09:53

NFZ: Jest zarządzenie ws. stawki ryczałtów dobowych dla SOR i IP - Obrazek nagłówka
NFZ opublikował nowelizację zarządzenia ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz świadczenia w izbie przyjęć.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające
zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju
leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz
w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć stanowi wykonanie upoważnienia
ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”,
na mocy którego Prezes NFZ został zobowiązany do wydania regulacji określających
przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej oraz szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej.

Wprowadzone niniejszym zarządzeniem zmiany mają na celu urealnienie
wartości stawek ryczałtów dobowych określanych dla SOR i IP. Zaproponowane
rozwiązanie przewiduje zwiększenie, od dnia 1 lipca 2019 r., o 10 % stawki bazowej
dla SOR i IP w stosunku do jej wartości obowiązującej przed dniem wejścia w życie
niniejszego zarządzenia. Wzrost wysokości stawki bazowej będzie miał przełożenie
na zwiększenie wartości stawek ryczałtów dobowych, a co za tym idzie wysokości
finansowania danych świadczeń opieki zdrowotnej od drugiej połowy 2019 r.
Zmiana jest odpowiedzią na planowaną przez Ministerstwo Zdrowia, od 1 lipca
2019 r., nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału
ratunkowego i m.in. planowane zmiany kadrowe w SOR oraz wprowadzenie
obowiązkowej segregacji pacjentów zgłaszających się do oddziału, a także realizacją
licznych postulatów świadczeniodawców dotyczących zbyt niskich nakładów
finansowych na te zakresy świadczeń.

Powyższe będzie miało wpływ na zmianę planu finansowego NFZ w zakładce
dotyczącej leczenia szpitalnego. Skutek finansowy wynikający z wprowadzenia
zmian, w skali sześciu miesięcy, szacuje się na około 38 mln PLN dla SOR
oraz 14 mln PLN dla IP.

W dniu 28 maja 2019 r. projekt niniejszego zarządzenia został opublikowany
na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia celem przeprowadzenia
konsultacji społecznych. O powyższym, zgodnie z art. 146 ustawy o świadczeniach,

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował konsultanta krajowego
w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz, wykonując przepisy § 2 ust. 3 „Ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” stanowiących załącznik
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm), Naczelną Radę Lekarską, Naczelną Radę
Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywne organizacje świadczeniodawców.

W większości organy uprawnione do zgłaszania opinii takowych nie złożyły.
Uwagi co do wysokości proponowanego zwiększenia ryczałtów dobowych w SOR
i IP zgłosiła natomiast Naczelna Rada Lekarska oraz Porozumienie Zielonogórskie.

Źródło: NFZ

Zobacz także