Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Nowe regulacje związane ze szkoleniem specjalizacyjnym w medycynie laboratoryjnej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 kwietnia 2023 16:58

Nowe regulacje związane ze szkoleniem specjalizacyjnym w medycynie laboratoryjnej - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.

Głównym celem projektu rozporządzenia jest szczegółowe uregulowanie zagadnień związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym w określonych dziedzinach medycyny laboratoryjnej oraz wydaniem dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty przez osobę wykonującą zawód diagnosty laboratoryjnego.

Projekt rozporządzenia określa wykaz kodów specjalizacji (załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia).

W projekcie rozporządzenia określono wysokość wynagrodzenia dla osób wykonujących czynności kontrolne w ramach kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez jednostki szkolące, które uzyskały akredytację na prowadzenie ww. szkolenia w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej. Wynagrodzenie w tym zakresie wynosić będzie 300 zł dla jednej osoby za przeprowadzenie czynności kontrolnych w ramach jednej kontroli.

Projekt rozporządzenia określa wykaz specjalności, w których diagnosta laboratoryjny posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, uzyskaną na podstawie dotychczasowych przepisów, może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy.

Szkolenie specjalizacyjne będzie odbywać się w 11 dziedzinach medycyny  laboratoryjnej, o których mowa w § 2  ust. 1 projektu rozporządzenia.

Projektowana regulacja określa regulamin postępowania kwalifikacyjnego dotyczący rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego przez diagnostę laboratoryjnego (załącznik nr 3 do projektu rozporządzenia).

Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego wojewoda właściwy ze względu na obszar województwa, na którego terenie wnioskodawca zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, będzie tworzył będzie tworzył elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, zwaną dalej ,,EKS”, prowadzoną w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, z późn. zm.). EKS będzie stanowiła dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem, umożliwiając monitorowanie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego danego diagnosty laboratoryjnego, co uprości także planowanie realizacji staży i kursów odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego.

Projekt rozporządzenia określa wzór oświadczenia członków Zespołów Egzaminacyjnych wyznaczonych spośród członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, w celu zapewnienia bezstronności pracy osób przeprowadzających Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, zwanego dalej ,,PESDL” (załącznik nr 4 do projektu rozporządzenia).

Projekt rozporządzenia określa wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego – 400 zł, oraz członka Zespołu Egzaminacyjnego – 200 zł. 

Projekt rozporządzenia zawiera także szczegółowe regulacje dotyczące sposobu i trybu składania PESDL oraz ustalania jego wyników.

Projekt rozporządzenia określa wzór dyplomu specjalisty (załącznik nr 7 do projektu rozporządzenia).

Jednocześnie projektowane regulacje określają tryb wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”, duplikatu albo odpisu dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESDL, oraz tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie korekty dyplomu.

Projekt rozporządzenia określa, iż opłata za PESDL będzie w wysokości 450 zł. Projektowane przepisy rozporządzenia umożliwiają także uiszczanie odpowiednio niższej opłaty za PESDL, w przypadku przystępowania wyłącznie do egzaminu teoretycznego albo wyłącznie do egzaminu praktycznego wchodzącego w skład PESDL, w wysokości 225 zł. Wysokość opłaty za PESDL ustalono przy uwzględnieniu realnych kosztów jego organizacji i przeprowadzenia, ustalanych na podstawie m.in. kosztu najmu sali, w której jest przeprowadzony egzamin, przygotowania nośników elektronicznych lub magnetycznych do sprawdzianu testowego, kosztu opracowania, przygotowania i wydrukowania sprawdzianu testowego, kosztu przygotowania, wydrukowania i wydania dyplomu potwierdzającego złożenie PESDL.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.