Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NRL: To ultimatum stawiane świadczeniodawcom

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 stycznia 2022 08:20

NRL: To ultimatum stawiane świadczeniodawcom - Obrazek nagłówka
nil

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgłasza liczne uwagi i negatywnie ocenia projekt.

Projektowana regulacja ma na celu doprecyzowanie zasady obniżenia współczynnika korygującego w przypadku wzrostu taryfy świadczeń opieki zdrowotnej ustalonej po dniu 1 lipca 2021 r. Przedmiotowa zasada została wprowadzona do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nowelizacją z dnia 21 października 2021 r.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie zgadza się na wprowadzoną zasadę kompensacji wszelkich wzrostów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z dotychczas przyznanych środków przeznaczonych np. na podwyżkę wynagrodzeń. W związku z tym, że proponowana zmiana jest jedynie zmianą doprecyzowującą i nie zmienia wprowadzonej uprzednio zasady obniżenia współczynnika korygującego, Prezydium NRL negatywnie opiniuję całość regulacji w tym zakresie.

Prezydium NRL negatywnie ocenia również zmiany wprowadzane w § 1 pkt 2 lit. b projektowanego rozporządzenia dotyczące § 42 załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projektowana zmiana zakłada dodanie do § 42 ustępu 5, zgodnie z którym w przypadku gdy prezes NFZ dokona zmiany w zarządzeniu określającym przedmiot oraz szczegółowe warunki zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, to postanowienia te wchodzą w życie od dnia wejścia w życie zarządzenia a nie od momentu, w którym świadczeniodawca podpisze aneks do umowy uwzględniającej te zmiany. Jest to bardzo daleko idąca zmiana, gdyż zobowiązuje strony umowy cywilnoprawnej do natychmiastowego, a najczęściej nawet wstecznego, wdrożenia nowych regulacji. W myśl projektowanej zmiany świadczeniodawca może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, pod warunkiem, że złożył oświadczenie o wypowiedzeniu w terminie tygodnia od dnia wejścia w życie tej zmiany. Powyższe oznacza de facto, że świadczeniodawca przez 30 dni, a w przypadku chęci zachowania dotychczasowego okresu wypowiedzenia aż 90 dni, będzie związany regulacjami, na które się nie zgadza. Jest to swoiste ultimatum stawiane świadczeniodawcom, którzy w przypadku, rozwiązania umowy w ciągu miesiąca znajdą się poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Źródło: NIL

Zobacz także