Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Powstaje Krajowa Rada Onkologiczna

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 8 maja 2023 09:00

Powstaje Krajowa Rada Onkologiczna - Obrazek nagłówka
Fot. iStock/Getty Images
Ministerstwo Zdrowia przygotowuje statut Krajowej Radzie Onkologicznej. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został skierowany do konsultacji.

Powołanie Krajowej Rady Onkologicznej przewiduje ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej. Rada ma pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą dla ministra zdrowia i prezesa NFZ. Do jej obowiązków należy m.in. opiniowanie wytycznych postępowania diagnostyczno-leczniczego oraz standardów organizacyjnych w onkologii, przygotowywanie propozycji kluczowych wskaźników jakości opieki onkologicznej, prowadzenie oceny jakości działania KSO oraz weryfikacja, czy podmioty zakwalifikowane do sieci onkologicznej osiągają odpowiedni poziom jakości opieki.

Kadencja KRO trwa sześć lat. W jej skład wchodzi dziesięciu członków:

  • czterech ekspertów z dziedzin medycyny i dziedzin nauk społecznych: onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, patomorfologii, ekonomii i finansów – wskazanych przez ministra zdrowia;
  • przedstawiciel Krajowego Ośrodka Monitorującego (KOM);
  • przedstawiciel Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących (WOM) – wskazany przez ministra zdrowia;
  • przedstawiciel NFZ;
  • przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
  • przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
  • przedstawiciel organizacji pacjentów – wskazany przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, posiedzenia Rady mają się odbywać co najmniej 10 razy w roku kalendarzowym (stacjonarnie, ale również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych), maksymalna liczba posiedzeń została określona na 36. Rada przyjmuje opinie w formie uchwał, które są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności (lub przy udziale - w przypadku posiedzeń zdalnych) co najmniej połowy jej członków. W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

Zgodnie z ustawą o KSO członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, nieprzekraczające 3,5 tys. zł za posiedzenie, jednak nie więcej niż 10 500 zł miesięcznie. Stawki przewidziane w projekcie rozporządzenia są nieco niższe: 3 tys. zł dla przewodniczącego Rady, 2,7 tys. zł dla wiceprzewodniczącego oraz 2,5 tys. zł dla pozostałych członków Rady.

Do składania aplikacji zachęca przedstawicieli organizacji pacjentów Rzecznik Praw Pacjenta, przypominając, że termin mija już 8 maja. Kandydatem może być osoba, która działa w obszarze opieki onkologicznej, zna przepisy dotyczące onkologii, w swojej działalności w organizacji pacjentów podejmuje działania w zakresie promocji zdrowia, edukacji społecznej oraz profilaktyki zdrowotnej.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych 4 maja. Na zgłaszanie uwag jest 14 dni kalendarzowych.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także