Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Projekt rozporządzenia MZ ws. szkodliwych czynników biologicznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 września 2020 08:34

Projekt rozporządzenia MZ ws. szkodliwych czynników biologicznych - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
We wtorek RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 716 oraz z 2008 r. poz. 288), zwane dalej „rozporządzeniem”, wydane na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) wdraża: 1) dyrektywę Komisji (UE) 2020/739 z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do włączenia SARS-CoV-2 do wykazu czynników biologicznych o znanej zakaźności dla ludzi oraz zmieniająca dyrektywę Komisji (UE) 2019/1833 (Dz. U. L 262 z 17.10.2000, s. 21); 2) dyrektywę Komisji (UE) 2019/1833 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca załączniki I, III, V i VI do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowań wyłącznie technicznych (Dz.U. L 279 z 31.10.2019, s. 54). Zmiana zawarta w § 1 w pkt 1, 3 i 4 projektu rozporządzenia polega na nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr 1, 4 i 5 rozporządzenia zgodnie z dyrektywą Komisji (UE) 2019/1833 z dnia 24 października 2019 r. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 tej dyrektywy Państwa członkowskie zostały zobligowane do jej wprowadzenia do krajowego sytemu prawa najpóźniej do dnia 20 listopada 2021 r. Niemniej jednak zmiana zawarta w nowym brzmieniu załącznika nr 1 do projektowanego rozporządzenia dotycząca tabeli „WIRUSY” (rząd „Nidowirusy”, rodzina „Coronaviridae”, rodzaj „Betakoronawirus”) pomiędzy wpisem „Zespół ostrej niewydolności oddechowej (wirus SARS) związany z koronawirusem” a „Koronawirus MERS-CoV” polega na dodaniu wpisu w brzmieniu:

„Koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2)

Odnośnik nr 1 dotyczy, że zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia, prace diagnostyczne, których celem nie jest prowadzenie badań nad tymi czynnikami (prace nie powodujące namnażania wirusa(b)) z udziałem SARS-CoV-2, powinny być prowadzone w laboratorium spełniającym wymagania dla co najmniej 2. stopnia hermetyczności. Prace z udziałem SARSCoV-2 związane z namnażaniem wirusa powinny być prowadzone w laboratorium spełniającym wymogi 3. stopnia hermetyczności, z wymaganym podciśnieniem w miejscu pracy w stosunku do bezpośredniego otoczenia. Wykaz „prac nie powodujących namnażania wirusa SARS-CoV-2” jest publikowany w formie zaleceń przez WHO. Powyższa zmiana zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy Komisji (UE) 2020/739 z dnia 3 czerwca 2020 r. powinna zostać wprowadzono do krajowego sytemu prawa najpóźniej do listopada 2020 r. Zmiana zawarta w § 1 w pkt 2 projektu rozporządzenia polega na zmianie załącznika nr 2 do rozporządzenia w zakresie nowego brzmienia lp. 4 i 8. Nowe brzmienie lp. 4 polega na doprecyzowaniu, że „Pracy w jednostkach ochrony zdrowia” przez dodanie wyrazów „w tym w pomieszczeniach izolacyjnych i zakładach, gdzie są wykonywane badania pośmiertne.”. Pkt 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia nie został zmieniony przez wdrażane dyrektywy, jednak dotychczasowe brzmienie nie oddawało pełnej treści, która jest istotna w kontekście izolatoriów tworzonych w związku z pandemią COVID-19. Zaś brzmienie lp. 8 budzi wątpliwości pod kątem interpretacji „potwierdzone narażenie”, co kojarzy się z koniecznością wykonania badań środowiska pracy, które są kosztowne dla pracodawcy, a nie są konieczne. Dlatego też zaproponowano następujące brzmienie: „8. Praca w innych okolicznościach niż wymienione w lp. 1-7, podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych”. Zmiana zawarta w § 2 projektu rozporządzenia uwzględnia przepis o transpozycji dyrektywy Komisji (UE) 2020/739 z dnia 3 czerwca 2020 r., dlatego też załącznik nr 1 do rozporządzenia w zakresie tabeli „WIRUSY”, rząd „Nidowirusy”, rodzina „Coronaviridae”, rodzaj „Betakoronawirus”, „Koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARSCoV-2)" w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem będzie stosowany od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 3, które wchodzą z dniem 20 listopada 2021 r. Tak określone vacatio legis jest wystarczająca, aby adresaci mieli czas na zapoznanie się z nowymi przepisami i spełnia standardy demokratycznego państwa prawnego. Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), i w związku z tym nie podlega notyfikacji. Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także