Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Projekt rozporządzenia MZ ws. wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń udzielonych za granicą

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 5 stycznia 2021 13:48

Projekt rozporządzenia MZ ws. wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń udzielonych za granicą - Obrazek nagłówka
Pixabay
RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 42d ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, zgodnie z którym minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia wzór wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju.

Projekt rozporządzenia był poprzedzony rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju (Dz. U. poz. 1557).

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika z faktu wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisu art. 42d ust. 4a ustawy o świadczeniach. Zgodnie z ww. przepisem w przypadku recepty transgranicznej w postaci elektronicznej, we wniosku o zwrot kosztów podaje się klucz dostępu do recepty lub pakietu recept, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późń. zm.). W związku z tym jest konieczne zaktualizowanie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju, w celu umożliwienia wnioskodawcy umieszczenia we wniosku klucza dostępu do recepty lub pakietu recept transgranicznych.

Nowy wzór wniosku, stanowiący załącznik do rozporządzenia został rozszerzony, w stosunku do poprzedniego wzoru wniosku, przez dodanie pozycji 6.5.1 wraz z objaśnieniem.

W pozostałym zakresie wzór ten jest identyczny z poprzednim wzorem wniosku, wprowadzonym na mocy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. poz. 1461), w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Projekt rozporządzenia przewiduje, że wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wprowadzenie takiego terminu wejścia w życie rozporządzenia jest istotne ze względu na potrzebę jak najszybszego dostosowania przepisów wykonawczych do zmienionych przepisów ustawy o świadczeniach, co jest korzystane dla pacjentów.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektu rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także