Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Ustawa o tzw. podatku cukrowym z podpisem prezydenta

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 sierpnia 2020 13:05

Ustawa o tzw. podatku cukrowym z podpisem prezydenta - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy zasadniczym celem tego aktu jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

W myśl przyjętych założeń ustawa ma służyć stymulowaniu wyborów prozdrowotnych konsumentów poprzez nałożenie opłaty na dwie kategorie produktów.

Pierwszą stanowią napoje z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.), kofeiny lub tauryny.

Do drugiej zaliczają się napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

W przypadku niedokonania rzeczonych opłat w terminie naczelnik urzędu skarbowego będzie zobowiązany ustalić, w drodze decyzji, dodatkową opłatę (opłatę sankcyjną).

Opłata cukrowa oraz sankcja finansowa za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić przychód NFZ (w 96,5%) oraz dochód budżetu państwa (w 3,5%).

Z kolei wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz sankcji finansowych za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić w 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, a 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.


Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz w ustawie z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem art. 7 pkt 3, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Prezydent.pl

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.