Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zmiany na SOR-ach opóźnione przez koronawirusa. Jest projekt rozporządzenia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 4 maja 2020 16:02

Zmiany na SOR-ach opóźnione przez koronawirusa. Jest projekt rozporządzenia - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Projekt rozporządzenia wydłuża okres na dostosowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych do nowych wymagań. Nowy termin określony w projektowanym rozporządzeniu został określony na dzień 1 lipca 2021 r., a w odniesieniu do lotniska bądź lądowiska, do końca 2021 r. Ponadto dostosowano termin wejścia przepisów odnoszących się do segregacji medycznej w oparciu o system TOPSOR, do terminu określonego w art. 19 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu umożliwienie podmiotom leczniczym
dostosowanie do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27
czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. poz. 1213), zwanego
dalej „rozporządzenie SOR”, w zakresie:
1) organizacji w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej;
2) organizacji gabinetu do przeprowadzenia segregacji medycznej, w liczbie niezbędnej
do prawidłowego funkcjonowania obszaru;
3) miejsca izolacji w oddziale;
4) pomieszczeń sanitarno-higienicznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych;
5) zapewnienia, aby ordynatorem (lekarze kierującym oddziałem) był lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej;
6) posiadania lotniska bądź lądowiska.
Obecna treść rozporządzenia SOR wprowadza obowiązek spełnienia wymagań
określonych w pkt 1 i 2 w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., zaś wymagań określonych w
pkt 3-6 do końca bieżącego roku. Spełnienie tych wymagań w terminach wskazanych w
rozporządzeniu SOR przez niektóre podmioty lecznicze nie jest możliwe, głównie z uwagi na
konieczność realizacji innych zadań związanych z zagrożeniem epidemicznym
spowodowanym wirusem SARS-CoV-2. Grozi to wyłączeniem tych oddziałów z realizacji
świadczeń zdrowotnych na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach
umów z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia.

W obliczu epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 może to z kolei zagrażać bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli. Ponadto należy podkreślić, że prowadzone przez szpitale prace dostosowawcze w obecnej sytuacji w znacznej mierze są utrudnione, czy wręcz niemożliwe ze względu na brak rąk do pracy, a także trudności w dostawach materiałów budowlanych i wyposażenia medycznego. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do zapewnienia odpowiedniej liczby lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej.
Ponadto wiele podmiotów leczniczych działa obecnie w warunkach podwyższonej gotowości,
a lekarze medycyny ratunkowej mogą być kierowani do innych miejsc udzielania świadczeń
zdrowotnych niż SOR, w sytuacjach tego wymagających.
W związku z powyższym zachodzi konieczność wydłużenia okresu dostosowawczego w
zakresie wymogów, o których mowa na wstępie, do końca I półrocza 2021 r., a w przypadku
posiadania lotniska bądź lądowiska, do końca 2021 r. Za takim rozwiązaniem przemawia
również fakt, iż kolejny etap kwalifikacji szpitali do systemu podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zakończy się również w tym samym czasie.
Szpitale posiadające SOR, które spełnią wymagania wynikające z rozporządzenia SOR będą
mogły ubiegać się o zakwalifikowanie do tego systemu.
Ponadto dostosowano termin wejścia przepisów odnoszących się do segregacji
medycznej w oparciu o system zarządzający Trybami Obsługi Pacjenta w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym (TOPSOR), do terminu określonego w art. 19 ustawy z dnia 21 lutego
2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399, z późn. zm.), ustalonego na
dzień 1 stycznia 2021 r.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także