Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 2 listopada 2022 14:13

Zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy wprowadza dolny próg liczby specjalistycznych ZRM. Zakłada się, że na każde rozpoczęte 10 podstawowych zespołów w województwie powinien przypadać co najmniej jeden zespół specjalistyczny, przy czym mediana czasu dotarcia tych zespołów na miejsce zdarzenia – w skali każdego miesiąca – powinna być nie większa niż 20 minut. Skład i wyposażenie zespołów specjalistycznych pozostaną bez zmian, w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów ustawy o PRM.

Do zapewnienia pełnej obsady lekarskiej w istniejących ZRM S potrzeba ok. 1620 etatów dla lekarzy (324 ZRM S x 5 etatów).

Dysponenci ZRM będą zobligowani do zapewnienia odpowiedniej liczby zespołów specjalistycznych, zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu.

Liczba personelu w ZRM będzie pochodną liczby zespołów. Konieczność zapewnienia zespołów specjalistycznych wynika z faktu, że ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu nie posiadają uprawnień do samodzielnego wykonywania wielu zaawansowanych czynności ratunkowych, takich jak intubacja po podaniu środków zwiotczających, diagnostyka USG, zakładanie sondy i płukanie żołądka.

Motocykle ratunkowe, które dotychczas były składową wybranych zespołów wyposażonych w ambulanse, będą stanowiły odrębny rodzaj zespołów ratownictwa medycznego, który będzie jednym z elementów wojewódzkiego planu działania systemu PRM i oddzielnym produktem do sfinansowania w ramach umów zawieranych przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Motocyklowa jednostka ratownicza docierać będzie do pacjentów znajdujących się w miejscach, do których ambulans nie może dojechać, np. w miejscu, w którym odbywa się zgromadzenie. Odnosi się to również do terenów trudno dostępnych, w szczególności ze względu na ukształtowanie terenu czy też słabą jakość dróg, jak również do miast o dużym natężeniu ruchu, gdzie ambulans nie ma możliwości dojechania bądź dojazd byłby znacznie wydłużony. Motocykl ratunkowy będzie prowadzony przez osobę uprawnioną do medycznych czynności ratunkowych, wyposażony zostanie w niezbędne leki i wyroby medyczne, a także w sprzęt do obsługi SWD PRM.

Motocyklowe jednostki ratownicze będą również wchodziły w skład jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Liczbę zespołów motocyklowych szacuje się maksymalnie na jeden na każde rozpoczęte 400 tys. mieszkańców województwa, a czas działania tych jednostek to okres od dnia 1 maja do dnia 30 września, przez 12 godzin w ciągu jednej doby. Osoba tworząca motocyklową jednostkę ratowniczą, będzie zatrudniania na takich samych zasadach, jak inne osoby wchodzące w skład ZRM. W okresie październik-kwiecień, a więc poza okresem aktywności zespołów motocyklowych – osoby te będą mogły wchodzić w skład podstawowych lub specjalistycznych ZRM. Ich wynagrodzenie w tym okresie będzie wypłacane ze stawki na ZRM specjalistyczny lub podstawowy.

W stosunku do osób udzielających świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu, a więc w zespołach ratownictwa medycznego i w szpitalnych oddziałach ratunkowych wprowadza się obowiązek ukończenia kursów postępowania w stanach nagłych. Z obowiązku tego zwolnieni zostaną lekarze specjaliści medycyny ratunkowej, intensywnej terapii oraz anestezjologii i intensywnej terapii, a także pielęgniarki z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub anestezjologii i intensywnej opieki, w tym osoby odbywające specjalizację w tych dziedzinach. Niedopełnienie obowiązku odbycia wyżej wymienionych kursów skutkować będzie brakiem możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu. Kontrolę realizacji tego obowiązku powierza się dysponentom jednostek systemu.
Zmiany w liczbie dyspozytorni medycznych przewidują, że w województwach liczących powyżej 3 mln mieszkańców wojewoda będzie mógł utworzyć dodatkową dyspozytornię, natomiast w województwach powyżej 5 mln mieszkańców – łącznie trzy dyspozytornie. Tym samym maksymalna liczba dyspozytorni w kraju wzrośnie z 18 do 21.

Wsparcie psychologiczne dyspozytorów medycznych będą zapewniać psycholodzy zatrudnieni zarówno na umowach o pracę jak i na umowach cywilno-prawnych, z doświadczeniem porównywalnym do psychologów w centrach powiadamiania ratunkowego. Uproszczono też regulacje dotyczącego wskazania podmiotu właściwego do zawarcia umowy z dyspozytorem medycznym i psychologiem. Będzie nim osoba reprezentująca urząd wojewódzki, a więc dyrektor generalny tego urzędu.

Projekt ustawy przewiduje także nowelizację ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 268, z późn. zm.), a w także ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1899) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, z późn. zm.) w taki sposób, aby utrzymana została bezterminowo możliwość kierowania połączeń alarmowych z nr 999 bezpośrednio do dyspozytorni medycznych, z pominięciem centrów powiadamiania ratunkowego. Utrzymaniu niezależnej od centrów powiadamiania ratunkowego obsługi nr alarmowego 999 służą wdrożone już rozwiązania technologiczne.

Zgodnie z założeniami rozwoju SWD PRM od 2019 r. rozpoczęły się prace mające na celu budowę niezależnego PZŁ SWD PRM na potrzeby przyjmowania zgłoszeń głosowych wyłącznie z numeru alarmowego 999, głosowej komunikacji wewnętrznej oraz integrację łączności radiowej z PZŁ SWD PRM.
Ze względu na powstanie PZŁ SWD PRM projekt przewiduje także dodanie w ustawie o PRM definicji PZŁ SWD PRM oraz zapewnienie obowiązku jego utrzymania i finansowania zarówno przez ministra właściwego do spraw zdrowia, jak i wojewodów.

Uporządkowany został zakres danych udostępnianych konsultantom w ochronie zdrowia i podmiotom, które współdziałają z systemem PRM, a także poszerzony został katalog danych udostępnianych na wniosek sądów, prokuratury i Policji o dane osobowe członków zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych czy wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego. Odstąpiono od określania przez ministra właściwego do spraw zdrowia zakresu danych udostępnianych konsultantom i podmiotom prowadzącym działalność naukową i dydaktyczną, na rzecz rozwiązań ustawowych. Obowiązek rejestrowania i przechowywania przez okres 3 lat nagrań rozmów prowadzonych na stanowiskach dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego dotyczyć ma każdej formy korespondencji, którą rejestruje PZŁ SWD PRM, stwarzając możliwość odtworzenia ciągłości wymiany informacji, która może mieć decydujący wpływ na ostateczną decyzję w prowadzonej na ww. stanowiskach sprawie.

Wprowadza się ponadto możliwość powierzenia dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będącemu jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia zakupów sprzętu przeznaczonego do obsługi SWD PRM w specjalistycznych środkach transportu sanitarnego wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego, na stanowiskach pracy wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego, krajowego koordynatora ratownictwa medycznego i na stanowiskach pracy dyspozytorów medycznych.

Projekt ustawy zakłada doprecyzowanie przepisów wskazujących podstawy prawne do przeprowadzania kontroli dysponentów jednostek systemu oraz dyspozytorni medycznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. O ile w odniesieniu do dysponentów jednostek systemu zastosowanie tu znajdą przepisy dotyczące kontroli w podmiotach leczniczych, to w przypadku dyspozytorni medycznych stosowana będzie ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224). Projektowane przepisy wzmacniają nadzór Ministra Zdrowia nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne przez doszczegółowienie zasad kontroli dyspozytorni medycznych.

Nastąpi modyfikacja zakresu danych dotyczących jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne wpisywanych do RJWPRM. Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej i jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego będą wpisywane do rejestru przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa przez dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Pozostałe jednostki będą nadal wpisywane do RJWPRM na ich wniosek, przez właściwego wojewodę. W projekcie przewidziano, aby czas faktycznego dotarcia jednostki na miejsce zdarzenia nie był dłuższy niż 60 minut, licząc od chwili przyjęcia wezwania. Jednostki współpracujące z systemem dostosują się do tego wymagania do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przewiduje się skrócenie z 30 do 7 dni czasu, w którym dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przekaże wojewodzie informacje o zawarciu lub o zakończeniu realizacji umów objętych ewidencją szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa (Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego).

Projekt dostosowuje też zakres danych przetwarzanych w tym rejestrze do stanu faktycznego.

Przewiduje się dodanie w ewidencji:
1) adresu siedziby, numeru księgi rejestrowej podmiotu leczniczego, części IV systemu resortowych kodów identyfikacyjnych podmiotu leczniczego, w strukturze którego działa szpitalny oddział ratunkowy, centrum urazowe, centrum urazowe dla dzieci lub jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa;
2) lokalizacji i czasu funkcjonowania lotniska lub lądowiska wpisanego do instrukcji operacyjnej dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego;
dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia;
3) identyfikatora terytorialnego gminy, miejscowości lub dzielnicy, ulicy oraz współrzędnych geograficznych lokalizacji szpitalnego oddziału ratunkowego, centrum urazowego, centrum urazowego dla dzieci lub jednostek organizacyjnych szpitala wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa;
4) nazwy własnej szpitalnego oddziału ratunkowego, centrum urazowego, centrum urazowego dla dzieci lub jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa szpitalnego;
5) części VII część kodu resortowego szpitalnego oddziału ratunkowego jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa.

Na wniosek Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzono przepis, który wprost przewiduje możliwość rozwiązania umowy na świadczenia zdrowotne realizowane w szpitalnym oddziale ratunkowym, w razie wystąpienia rażących uchybień po stronie świadczeniodawcy. Skutkować to będzie obowiązkiem aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu PRM przez wojewodę, poprzez wykreślenie danego oddziału z planu.

Zrezygnowano ponadto z przepisu dotyczącego wyliczania trzeciego kwartyla czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, gdyż nie był on dotychczas przydatny. Do oceny pracy zespołów wykorzystywana jest wartość mediany w tym zakresie i czasy maksymalne.

Projekt uwzględnia specjalny rodzaj dyspozytorni medycznej, jakim jest CO LPR. Pracodawcą dla zatrudnionych tam dyspozytorów medycznych będzie nie wojewoda – jak stanowiła ustawa o PRM – lecz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W projekcie wskazano zadania do realizacji przez dyspozytorów medycznych oraz dyspozytorów lotniczych w CO LPR. Dyspozytorom medycznym przypadną zadania polegające na dysponowaniu lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego i lotniczymi zespołami transportu sanitarnego. Natomiast dyspozytorzy lotniczy wykonywać będą zadania związane z koordynacją i zapewnieniem realizacji zadań przez te zespoły.

Dodatkowo w projekcie ustawy zostanie rozszerzona definicja pierwszej pomocy o leki wydawane z przepisu lekarza do stosowania w sytuacji nagłej.

Odstępuje się też od limitów wydatków wojewodów i Ministra Zdrowia, ujętych w art. 23 i 24 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)

Zobacz także