Dr Leszek Borkowski:

Opieka farmaceutyczna – realizacja recept w aptece - część 2

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 18 sierpnia 2016, 09:45

Fot. arch. pryw.
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 18 sierpnia 2016, 09:45

Szanowni Farmaceuci, Lekarze, Pielęgniarki,

w związku z aktualnym brakiem zgodności pomiędzy obowiązującymi przepisami:

- Prawo farmaceutyczne z aktualnymi zmianami z 2016 roku

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2012 r/Dz.U. z 2016 poz. 62

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2006 r/Dz.U. z 2015 poz.1889

przedstawiam skrót interpretacji Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji z Resortu Zdrowia przygotowany w dniu 27 lipca 2016 dla Naczelnej Rady Aptekarskiej i do wiadomości Naczelnej Izby Lekarskiej oraz NFZ.

Mam nadzieję, że poniższy materiał pozwoli na lepsze rozumienie rzeczywistości lekowej w Polsce w celu ograniczenia stresu pacjentom realizującym recepty w aptekach:

Czy w aptece będzie można wydać zamiennik-odpowiednik leku z wykazu leków przysługujących seniorom, osobom powyżej 75 r.ż.
Tak, za darmo,ale:
- cena detaliczna zamiennika leku z listy 75+ nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych ;
- cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie;
- na żądanie świadczeniodawcy apteka może wydać inny lek z listy 75+, niż przepisany na recepcie o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna jest równa lub wyższa od ceny leku przepisanego na recepcie;
- Zamieniając między sobą leki z listy 75+ można w celu utrzymania refundacji wydać lek w opakowaniu zawierającym różną + - o maksymalnie 10% liczbę dawek niż określona na recepcie;
- w przypadku zbiegu uprawnień pacjentów np. pracujący przy azbeście / Dz.U. z 2004 poz. 20, 959, 1252, 2135 oraz z 2005 r poz. 72 oraz z 2009 r. poz. 106/ apteka ma obowiązek wydać lek z najniższą wysokością dopłaty.
Tak, ale za 100% odpłatnością :
- w przypadku leku z poza listy 75+ apteka może wydać na żądanie pacjenta inny lek niż przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce oraz postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych ale za 100% odpłatnością.

Opisane zamiany/substytucja/leku nie dotyczą sytuacji umieszczenia adnotacji wystawcy recepty na recepcie w formie papierowej lub elektronicznej, wskazującej na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku. Taki zapis wyklucza zamianę leku.

Niestarannie wypisane recepty.
Możliwość wydania zniżkowego leku ubezpieczonemu pacjentowi istnieje w przypadku:
- nieczytelnego imienia lub nazwiska lekarza przy czytelnym PWZ ale uwaga dotyczy wyłącznie przypadku kiedy na recepcie wpisano w sposób nieczytelny i niezgodny z rozporządzeniem.
- nieczytelnego numeru telefonu świadczeniodawcy, dotyczy wyłącznie przypadku kiedy na recepcie wpisano w sposób nieczytelny i niezgodny z rozporządzeniem;
- nieczytelnych danych pacjenta, np. imię i nazwisko, nazwa ulicy, PESEL, nr paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość;
- brak postaci leku lub zapis nieczytelny, błędny, niezgodny z wykazem refundacyjnym to osoba wydająca lek podejmuje decyzje na podstawie swojej wiedzy;
- brak dawki leku lub zapis nieczytelny, błędny, niezgodny z wykazem refundacyjnym to osoba wydająca lek wydaje go w najmniejszej dawce dopuszczonej do obrotu w Polsce;
- niepoprawne dawkowanie lub zapisane w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z wykazem refundacyjnym to w aptece pacjent otrzyma dwa najmniejsze opakowania refundowane.

W przypadku niepoprawnego zapisu dawkowania leku nie podlegającego refundacji lub gdy zapis jest nieczytelny, błędny to w aptece pacjent otrzyma dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Polski za 100% odpłatnością.

Brak możliwości wydania zniżkowego leku ubezpieczonemu pacjentowi w przypadku:
- braku numeru telefonu świadczeniodawcy na recepcie;
- braków w danych pacjenta na recepcie, np. brak imienia, brak nazwy ulicy, brak PESEL, brak nr paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
Osoba wydająca lek w aptece umieszcza prawidłowe dane pacjenta na rewersie recepty podpisuje się a pacjent musi zapłacić 100% za lek.

Nieprecyzyjne dawkowanie uniemożliwia wyliczenie okresu stosowania leku i ogranicza możliwość realizacji recepty w ilości powyżej dwóch najmniejszych opakowań.
Prawidłowe dawkowanie leku refundacyjnego pozwala na wydanie w aptece ilości przeznaczonej do maksymalnie 120 dniowego stosowania.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

recepty / leszek borkowski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31