Samorząd lekarski ws. uprawnień lekarzy, którzy nie zdali egzaminu LEK lub LDEK

Medexpress

Opublikowano 29 stycznia 2021, 11:51

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 29 stycznia 2021, 11:51

28 stycznia 2021 roku PNRL podjęło stanowisko w sprawie uprawnień zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie zdali egzaminu LEK lub LDEK. Poniżej zamieszczamy jego treść.

„W związku z niedawną nowelizacją art. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która wprowadziła uproszczone tryby przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty osobom posiadającym dyplom lekarza, lekarza dentysty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskie, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę na pilną potrzebę zmiany przepisów regulujących wykonywanie zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym wydany przez polską szkołę wyższą i ukończyli staż podyplomowy, ale nie uzyskali prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezłożenia z wynikiem pozytywnym LEK albo LDEK.

W obecnym stanie prawnym taki lekarz może jedynie wykonywać zawód w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pod warunkiem skierowania go do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W takim przypadku jest on uznawany za lekarza w trakcie stażu podyplomowego i wykonuje zawód na podstawie prawa wykonywania zawodu wydanego na czas i w celu odbycia stażu podyplomowego. Zatem jego prawa jako lekarza - w porównaniu z osobami, którym minister zdrowia wyda w uproszczonym trybie decyzje zezwalająca na wykonywanie zawodu - są bardzo ograniczone.

Mając na uwadze statystyki dotyczące zdawalności Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, zgodnie z którymi średniorocznie około 10-20% osób przystępujących do LEK i LDEK nie zadaje tych egzaminów i musi do nich przystępować ponownie, zasadnym jest umożliwienie tej grupie lekarzy i lekarzy dentystów warunkowego wykonywania zawodu, szczególnie w obecnej sytuacji braku kadr medycznych.

W związku z powyższym Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że konieczna jest pilna zmiana przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w tym zakresie. Proponuje się aby - stosując analogię przepisów odnoszących się do lekarzy cudzoziemców, którym w trybie uproszczonym minister zdrowia warunkowo udziela zgody na wykonywanie zawodu lekarza - lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ukończyli staż podyplomowy i nie uzyskali pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezłożenia z wynikiem pozytywnym LEK albo LDEK, również przyznawać warunkowo uprawnienie do wykonywania zawodu na okres 5 lat. Osoba taka powinna być uprawniona do wykonywania zawodu w konkretnym podmiocie leczniczym pod nadzorem lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub lekarza z II stopniem specjalizacji wyznaczonego przez kierownika podmiotu leczniczego. W tym okresie lekarz ten powinien złożyć z wynikiem pozytywnym LEK lub LDEK, w przeciwnym razie jego warunkowe prawo wykonywania zawodu straci ważność".

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarze / nil
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31