Ułatwienia dla rodziców małych pacjentów

Michał Modro

Opublikowano 03 kwietnia 2019, 13:35

Michał Modro

Opublikowano 03 kwietnia 2019, 13:35

Od 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie z dnia 26 marca 2019 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 595). W powołanych przepisach wprowadzono, między innymi, możliwość obserwacji pacjentów na oddziale przez kamery oraz ułatwienia dla rodziców małych pacjentów.

Regulacja wprowadza nieznaczne zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739), a potrzeba jej wydania wynika z nowego brzmienia upoważnienia ustawowego, zobowiązującego do wydania rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii – także Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

W § 8 rozporządzenia doprecyzowano brzmienie przepisu (w stosunku do poprzedniego brzmienia), w myśl którego pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej będącego zakładem leczniczym odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Celem tej zmiany jest wyraźne rozróżnienie wymagań dla zakładu rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez podmiot leczniczy.

Ponadto przyjęto przepis, w myśl którego w pokojach łóżkowych dopuszczalna jest instalacja urządzeń umożliwiających obserwację pacjentów. Obserwacja pacjentów za pośrednictwem takich urządzeń jest możliwa wyłącznie w przypadkach, gdy jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla zapewnienia im bezpieczeństwa. Zgodnie z § 29 rozporządzenia "W pokojach łóżkowych dopuszcza się instalację urządzeń umożliwiających obserwację pacjentów, jeżeli jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla zapewnienia im bezpieczeństwa.” Zgodnie z tym przepisem istnieje możliwość obserwacji pacjenta (w czasie realnym), jednak przepis nie daje możliwości utrwalania i przechowywania obrazu. W związku z tym możliwe jest obserwowanie pacjenta: (i) bezpośrednie, np. przez pielęgniarkę przebywającą w pokoju łóżkowym albo (ii) pośrednie za pośrednictwem kamer, jeżeli jest to elementem procesu i sposobu leczenia.

Przyjęto rezygnację z przepisu, w myśl którego urządzenia wykorzystywane do zabiegów fizjoterapii lokalizuje się w sposób zapewniający intymność pacjenta podczas tych zabiegów. Wynika to wyłącznie z tego, że przepis ten powtarzał ogólną regulację zawartą w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.), zgodnie z którą pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

Natomiast w oddziale dziecięcym przyjęto możliwość udostępnienia rodzicom lub opiekunom (alternatywnie wobec łóżek) foteli wypoczynkowych oraz pościeli, tak aby zapewnić im odpowiednie warunki pobytu.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rehabilitacja / szpitale / dostęp do świadczeń / opieka ambulatoryjna / podstawowa opieka zdrowotna / świadczenia / Państwowa Inspekcja Sanitarna / rejestr / rejestr usług medycznych / podmiot
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28