Zarządzenie NFZ ws. okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Medexpress

Opublikowano 23 maja 2019, 10:45

Medexpress

Opublikowano 23 maja 2019, 10:45

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia:

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Decyzją nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. upoważniła państwa członkowskie Unii Europejskiej do ustalania okresów na jaki wydawane będą Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem osób ubezpieczonych możliwością uzyskania EKUZ podjęta została decyzja o wydłużeniu okresu ważności do 3 lat dla grupy wnioskodawców dla której wydawane jest około 44% wszystkich wydanych w danym roku kart, tj. dla osób zatrudnionych, rozumianych jako pracownicy, osoby duchowne, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, funkcjonariuszy służb mundurowych, funkcjonariuszy ABW, AW, CBA, SKW, SWW, BOR, posłowie i senatorowie, sędziowie i prokuratorzy oraz ławnicy, jak również osób prowadzących działalność gospodarczą (rolniczą lub pozarolniczą), którzy wyjeżdżają w związku z pobytem czasowym w celu innym niż związany z pracą lub nauką, i których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony w rozumieniu art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).

Wydłużenie okresu ważności pozwoli na zmniejszenie częstotliwości składania wniosków przez zainteresowanych i jednocześnie nie zwiększa znacznie ryzyka związanego z nieuprawnionym posługiwaniem się kartami. Każdorazowo w przypadku ustalenia przez oddział wojewódzki NFZ krótszego okresu uprawnień, okres ważności EKUZ zostanie skrócony. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie ponosił, tak jak dotychczas, koszty związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych osobom, dla których wydał Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, przy czym w przypadku posługiwania się dokumentem przez osobę, która utraciła prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, jako postępowanie nieuprawnione będzie skutkować dochodzeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia zwrotu ww. kosztów w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.) oraz Procedury windykacji należności w Narodowym Funduszu Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2018 r.

Zmiana § 1 pkt 1 jest konsekwencją zmian dokonanych w ust. 1 tego przepisu. Modyfikowany przepis § 1 ust. 1 pkt 3, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia wprowadzał możliwość wydania karty na okres 18 miesięcy dzieciom do 18. roku życia zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osób, których obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, do 18. roku życia posiadającym własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 17-19 ustawy o świadczeniach oraz dzieciom posiadającym obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18 roku życia, w przypadku okazania dokumentów potwierdzających dłuższy okres uprawnień. Z uwagi na przyznanie tym grupom świadczeniobiorców, na mocy zmienianego zarządzenia, prawa do uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na okres 5 lat, przepis ten stał się bezprzedmiotowy.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31