Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Apel oraz stanowiska przyjęte przez NRL w dniu 5 września 2019 roku

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 6 września 2019 16:58

Apel oraz stanowiska przyjęte przez NRL w dniu 5 września 2019 roku  - Obrazek nagłówka
FOT. JAKUB OCIEPA / AGENCJA GAZETA

Prezydium NRL na posiedzeniu 5 września br. przyjęło:

  • APEL do zarządzających podmiotami leczniczymi,
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia,
  • STANOWISKO w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,
  • STANOWISKO dotyczące projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – onkologiczne świadczenia kompleksowe.

APEL NRL z dnia 5 września 2019 r. do zarządzających podmiotami leczniczymi

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do zarządzających podmiotami leczniczymi o poszanowanie decyzji lekarzy i lekarzy dentystów o ograniczeniu czasu pracy do 48 godzin na tydzień.

Przypominamy, że: zgodnie z art. 96 ustawy o działalności leczniczej oraz dyrektywy unijnej o niektórych aspektach organizacji czasu pracy, podpisanie przez pracownika zgody na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień (tzw. klauzula opt-out) musi być zawsze wyrazem dobrowolnie wyrażonej woli przez pracownika. Pracownik nie może być zmuszany przez pracodawcę, szczególnie przy pomocy mechanizmów o charakterze represyjnym, do podpisania zgody na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin w tygodniu; pracownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć zgodę na wcześniej przez siebie wyrażoną zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień. Pracownik nie musi przy tym usprawiedliwiać swojej decyzji w tym zakresie.

Wobec powyższego wzywamy zarządzających podmiotami leczniczymi do poszanowania decyzji lekarzy i lekarzy dentystów o ograniczeniu czasu pracy zawodowej do poziomu gwarantującego bezpieczeństwo zarówno tych lekarzy jak i przede wszystkim ich pacjentów.

STANOWISKO NRL z dnia 5 września 2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia, o którym powiadomił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Janusz Cieszyński, pismem z dnia 22 sierpnia 2019 r., znak: EZP.50.19.2019.MS, pozytywnie ocenia przedmiotowy projekt rozporządzenia.

STANOWISKO NRL z dnia 5 września 2019 r. w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie zgłasza uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przesłanego pismem z dnia 7 sierpnia 2019 r., znak: GIS-PR-LE-020-3/WP, MD/19/6.

STANOWISKO NRL z dnia 5 września 2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 19 sierpnia 2019 r., znak: KNL.844.35.2019.AC, pozytywnie oceniając podniesienie wysokości wynagrodzenia przewidzianego w przedłożonym projekcie wskazuje, że postulowany poziom wynagrodzeń lekarzy stażystów, którego domaga się samorząd lekarski, powinien odpowiadać przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw.

STANOWISKO NRL z dnia 5 września 2019 r. dotyczące projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – onkologiczne świadczenia kompleksowe

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – onkologiczne świadczenia kompleksowe, opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, zgłasza następującą uwagę do przedmiotowego projektu.
Zdaniem Prezydium NRL lista procedur medycznych wykonywanych w ramach modułu diagnostyka nowotworu piersi powinna obejmować najnowsze metody diagnostyczne, jak np. mammografia z tomosyntezą, która nie wymaga podawania pacjentce kontrastu.

Źródło: NRL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także