Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Czy będzie ogólnodostępna ewidencja psychologów on-line?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 3 czerwca 2020 11:07

Czy będzie ogólnodostępna ewidencja psychologów on-line? - Obrazek nagłówka
Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów (OZZP) przeprowadził badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii środowiska psychologów na temat ustawy o zawodzie psychologa i potrzeby stworzenia samorządu zawodowego psychologów.

W badaniu udział wzięło 4277 psychologów z całej Polski.

Najważniejsze wnioski z raportu:

 • 100 proc. uznało, że zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego
 • 90 proc. ankietowanych jest zdania, że ustawa powinna nie tylko chronić tytuł zawodowy psychologa, ale też regulować prawo wykonywania zawodu
 • respondenci wskazali następujące obszary działań zawodowych psychologów: diagnoza, orzekanie i opiniowanie, działania ukierunkowane na rozwój jednostki, poradnictwo psychologiczne, promocja zdrowia, prewencja, interwencja kryzysowa, zmniejszanie i usuwanie zaburzeń, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie psychologii, nauczanie psychologii oraz kierowanie podmiotem/przedsięwzięciem, w ramach którego wykonywane są usługi psychologiczne w różnych kontekstach praktycznych
 • według połowy ankietowanych wszystkie osoby z dyplomem magistra na kierunku psychologia uzyskanym do czasu wejścia w życie ustawy powinny zachować prawo wykonywania zawodu bez dodatkowych warunków
 • blisko 99 proc. uważa, że kształcenie na kierunku psychologia powinno odbywać się w ramach studiów stacjonarnych dziennych a tylko 34 proc. jest zadania, że również w systemie studiów zaocznych
 • ponad 80 proc. psychologów biorących udział w badaniu opowiedziało się za obowiązkowym stażem wdrożeniowym dla wszystkich lub/i wybranych specjalności
 • w ocenie większości stażysta nie powinien ponosić kosztów z tego tytułu.
 • blisko połowa uznała, że opiekun stażu powinien otrzymać stosowne gratyfikacje za wykonanie tej dodatkowej pracy
 • prawie 70 proc. respondentów potwierdziło konieczność powołania samorządu zawodowego psychologów
 • samorząd zawodowy powinien m.in. prowadzić ewidencję psychologów, nadzorować wykonywanie zawodu i chronić prawa klientów/odbiorców usług psychologicznych, uchwalić kodeks etyki zawodowej oraz chronić prawa zawodowych psychologów i reprezentować grupę psychologów w kontaktach z zewnętrznymi gremiami
 • do zadań samorządu zaliczono także sporządzenie listy narzędzi (metod i testów) zastrzeżonych wyłącznie dla psychologów

Raport został przekazany Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Planowane jest przekazanie go do pozostałych resortów zatrudniających psychologów.

– Wiemy jakiej ustawy chcą psychologowie. Jakich potrzebują unormowań i jakiego wsparcia swojej pracy. Konieczne są regulacje w zakresie prawa wykonywania zawodu i tytułu zawodowego psychologa. Postulujemy stworzenie bezpłatnej, dostępnej dla wszystkich obywateli ewidencji psychologów on-line. To podniesie bezpieczeństwo korzystania z naszych usług: każdy w ciągu kilku sekund dowie się, czy faktycznie ma do czynienia z psychologiem, a nie z osobą podającą się za psychologa. - mówiła w trakcie konferencji Katarzyna Sarnicka, wiceprzewodnicząca OZZP. Podkreśliła, że ustawa powinna regulować czynności i obszary działania zawodu psychologa.
- Potrzebna jest prawo funkcjonujące w praktyce, które określałoby, kto w Polsce może tytułować się psychologiem. Definicja musi być precyzyjna, ale jednocześnie przemyślana, bo musi obejmować wszystkich psychologów pracujących w różnych branżach i specjalnościach. – dodawał Sławomir Makowski, przewodniczący OZZP.
Psychologowie kładli nacisk na bezpieczeństwo pacjentów i klientów. Ustawa, która mocno
zaakcentuje status zawodu psychologa jako zawodu zaufania publicznego będzie jednym z
elementów gwarantujących wysoką jakość usług psychologicznych.
- Postulujemy silny, sprawny samorząd zawodowy psychologów. Samorząd będzie musiał stworzyć oczekiwany przez środowisko kodeks etyczny zawodu psychologa i uporządkować wiele spraw dotyczących zawodu, które dotychczas były zaniedbane. Jestem przekonany, że kilkuletnie starania OZZP na rzecz poprawy warunków pracy psychologów, które nieodłącznie wiążą się z regulacjami prawnymi dotyczącymi zawodu psychologa, uwieńczone zostaną sukcesem – podsumował Sławomir Makowski, przewodniczący OZZP.

Źródło: OZZP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także