Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Podwyżki dla pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 8 lipca 2022 12:00

Podwyżki dla pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest dostosowanie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, w tym tych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, do zmian wynikających z:

1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. poz. 1690) i wynikającego z przedmiotowego aktu prawnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3 010 zł;

2) podwyżki wynagrodzeń wynikającej z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw.

Projekt rozporządzenia przewiduje podniesienie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia (lewa strona kolumny) oraz podwyższenie maksymalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych (prawa strona kolumny).

Zgodnie z załącznikiem do projektu, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego we wszystkich kategoriach zaszeregowania zostały podwyższone o jednakową wartość 210 zł, natomiast maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego zostały podwyższone o kwotę od 710 zł do kwoty 2 470 zł w poszczególnych kategoriach zaszeregowania.

Minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach od I do XX będą wynosiły od 2810 zł do 3190 zł, natomiast maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego będą wynosiły od 3550 zł do 9250 zł. Oznacza to wzrost wynagrodzenia zasadniczego (prawa strona kolumny) w poszczególnych kategoriach zaszeregowania o około 25% – w kategoriach zaszeregowania I i II, o około 27% w kategoriach III, IV i IX, o około 29% w kategorii V i XVI, o około 30% - w VI i X kategorii zaszeregowania, o około 36% w VII kategorii zaszeregowania, o około 31% w VIII kategorii zaszeregowania, o około 53% w XI kategorii zaszeregowania (najwyższy wzrost), o około 48% w XII kategorii zaszeregowania, o około 51% w XIII kategorii zaszeregowania, o około 40% w XIV kategorii zaszeregowania, o około 35% w XV kategorii zaszeregowania, , o około 23% w XVII kategorii zaszeregowania oraz o około 15% w kategoriach zaszeregowania od XVIII do XX.

W odniesieniu do pracowników Służby Więziennej, celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia w zakresie tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego jest:

1) dostosowanie stawek wynagrodzenia zasadniczego do obowiązującej od dnia 1 lipca 2021 r. ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w tym, tych podległych Ministrowi Sprawiedliwości;

2) dokonanie wzrostu wynagrodzeń pracowników wynikającego ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę o 210 zł w stosunku do 2021 r.;

3) zwiększenia funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej na poziomie 4,4% – w średniej miesięcznej wysokości 230 zł brutto na etat od dnia 1 stycznia 2022 r. oraz

4) podwyżki wynagrodzeń wynikającej ustawy o ustanowieniu „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw w średniej miesięcznej w wysokości 328 zł brutto na etat.

Wobec powyższego proponuje się nowe minimalne oraz maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przypisane do poszczególnych kategorii zaszeregowania.

Podwyższenie górnych pułapów miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych, tak jak w załączniku nr 1 do projektowanego rozporządzenia (prawa strona kolumny) pozwoli nie tylko na dostosowanie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej do stawek wynagrodzeń zasadniczych obowiązujących od dnia 1 lipca 2021 r. na mocy ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1104), ale również pozwoli na ustalenie od dnia 1 lipca 2022 r. wynagrodzeń zasadniczych zgodnych z podwyższonymi współczynnikami pracy określonymi w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., a ustalonymi w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r., po nadaniu im mocy wiążącej na ścieżce legislacyjnej (w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych) - ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana w załączniku nr 2 ma charakter techniczny i porządkujący. W załączniku nr 2 do rozporządzenia w części I „Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych” w lp. 4 w tiret piątym wykreśla się „specjalistę terapii uzależnień” oraz dodaje „specjalistę w dziedzinie psychoterapii uzależnień”. Powyższe jest podyktowane zmianami w zakresie systemu prowadzenia szkoleń w dziedzinie uzależnienia i uzyskiwania tytułu specjalisty, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2022 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2469).

Ponadto, z uwagi na to, że ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 168) wprowadza jednolity tytuł zawodowy „fizjoterapeuta” przysługujący osobom posiadającym prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty, przy czym wyróżnia następujące poziomy kwalifikacji fizjoterapeuty: specjalista fizjoterapii, magister fizjoterapii oraz licencjat i technik fizjoterapii zasadnym jest dokonanie zmian załącznika nr 2 w części I – „Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”, polegających na dodaniu stanowisk, na których mogliby być zatrudniani: „specjalista w dziedzinie fizjoterapii” – w lp. 4 w kolumnie „Stanowisko” po tiret dziesiąte dodaje się tiret jedenaste w brzmieniu: „– Specjalista w dziedzinie fizjoterapii” oraz osoba posiadająca „licencjat fizjoterapii” – w lp. 7 w kolumnie „Stanowisko” po tiret piętnaste dodaje się tiret szesnaste w brzmieniu: „– Licencjat fizjoterapii”.

Dodatkowo, w związku z tym, że od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 896) polegająca na dodaniu w załączniku do rozporządzenia w części I „Pracownicy działalności podstawowej” w lp. 152 pracowników ochrony oddziału psychiatrii sądowej, proponuje się dostosowanie zmienianego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W tym celu proponuje się dodanie w załączniku nr 2 w części I „Pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych” w lp. 14 w kolumnie „Stanowisko” tiret drugiego w brzmieniu: „– Pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej”.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także