Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Stanowisko PNRL ws. zawodówek dla lekarzy i lekarzy dentystów

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 6 października 2021 08:33

Stanowisko PNRL ws. zawodówek dla lekarzy i lekarzy dentystów - Obrazek nagłówka
nil


"W związku z jaskrawym naruszeniem prawa, jakie ma miejsce przy procedowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1569), a który po pierwszym czytaniu w dniu 1 października 2021 r. został skierowany do dalszego procedowania do Komisji Zdrowia oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej domaga się wycofania z treści ww. projektu ustawy przepisów dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w szkołach zawodowych.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, iż przepisy te zostały wprowadzone z naruszeniem podstawowych zasad prawodawstwa, bowiem już po przeprowadzonych konsultacjach publicznych, do projektu tej ustawy dodane zostały istotne zmiany dotyczące lekarzy i lekarzy dentystów, które nie zostały zaopiniowane przez samorząd lekarski. Takie działanie stanowi pogwałcenie przepisów art. 5 pkt 5 i 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342). Lekceważenie kompetencji samorządu lekarskiego do zajmowania stanowiska w sprawach dotyczących zawodów lekarza i lekarza dentysty jest tym bardziej rażące i niemożliwe do zaakceptowania, że ma miejsce w czasie trwającego protestu pracowników medycznych, w ramach którego prowadzone są rozmowy mające rozwiązać najbardziej palące problemy systemu ochrony zdrowia.
Wprowadzenie istotnych zmian w obszarze zainteresowania podmiotów, którym projekt przekazany był wcześniej do zaopiniowania w ramach konsultacji publicznych spowodowało obowiązek ich ponownej konsultacji, wynikający również z Regulaminu pracy Rady Ministrów, co także zostało pominięte.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że projektowana zmiana sposobu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów nie gwarantuje utrzymania wysokich standardów studiów medycznych, co będzie przede wszystkim szkodliwe dla pacjentów i ich bezpieczeństwa, ale także dla ewentualnych absolwentów takich uczelni.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, iż wykształcenie lekarza, to nie tylko wyposażenie go w kompetencje czysto zawodowe, ale także wychowanie w szerokim kontekście humanistycznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postawę etyczną, dlatego też ten rodzaj wykształcenia możliwy jest do uzyskania tylko w warunkach uniwersyteckich. Zapewnienie odpowiedniej liczby dobrze wykształconych lekarzy i lekarzy dentystów wymaga wielokierunkowej kadry akademickiej, zarówno teoretyków, jak i klinicystów. Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów wymaga ponadto solidnego zaplecza klinicznego, pracowni, zakładów badawczych, laboratoriów, odpowiedniego sprzętu, które mogą być właściwie zapewnione jedynie w dużych ośrodkach miejskich.
W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dla powstrzymania kryzysu kadr lekarskich konieczne jest wprowadzenie przede wszystkim rozwiązań poprawiających warunki pracy lekarzy, zarówno w aspekcie finansowym, jak też organizacyjnym, w tym ułatwiające im podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że bez zdecydowanej zmiany jakościowej w finansowaniu i organizacji opieki zdrowotnej nie może być mowy o poprawie sytuacji w ochronie zdrowia."

Źródło: NIL