Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Ważna decyzja dla pielęgniarek. Chodzi o środki z NFZ na wzrost wynagrodzeń

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 9 września 2019 09:30

Ważna decyzja dla pielęgniarek. Chodzi o środki z NFZ na wzrost wynagrodzeń  - Obrazek nagłówka
Fot. Medexpress.TV
OZZPiP oczekuje, że wszyscy świadczeniodawcy niezwłocznie rozliczą oraz wyrównają pielęgniarkom i położnym nieprawidłowo „podbierane” środki publiczne otrzymywane z NFZ na podstawie OWU.
  • W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkiem Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zakończono kontrole dot. wypłaty środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018r. poz. 1681).
  • Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują już świadczeniodawcy środki odwoławcze.


To bardzo korzystny dla pielęgniarek i położnych wynik kontroli, niecierpliwie oczekiwany przez całe środowisko.


W toku kontroli ustalono, iż Szpital wypłacał pielęgniarkom i położnym ze środków OWU, w części proporcjonalnej – zależnej od indywidualnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, wysługę lat, stałą premię regulaminową w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta, dodatek funkcyjny, nadgodziny wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, FEP, w tym także w części obciążającej Pracodawcę, w przeliczeniu na pełny etat lub równoważnik etatu. Dodatkowo, jak ustalono w toku kontroli, w kontrolowanym okresie Szpital wypłacał również inne świadczenia związane z pracą, tj. nagrody jubileuszowe.


Minister zdrowia biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, na podstawie § 25 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331), zalecił pracodawcy:
Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia na dokonanie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w przypadku pochodnych od tego wynagrodzenia, przeznaczać wyłącznie na:
– podwyżkę dodatku za wysługę lat do wypłaty którego pracodawca jest obowiązany (do wysokości określonej w przepisach ustawowych);
– pochodne wymienione expressis verbis w § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r. (tj. dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).


Zarząd Krajowy OZZPiP ma nadzieję, że ta wywołana staraniem Związku Zawodowego jednostkowa w skali kraju kontrola tego świadczeniodawcy ostatecznie przerwie analogiczne nieprawidłowości jakie powstały w innych podmiotach leczniczych.
W konsekwencji OZZPiP oczekuje, że wszyscy świadczeniodawcy niezwłocznie rozliczą oraz wyrównają pielęgniarkom i położnym nieprawidłowo „podbierane” środki publiczne otrzymywane z NFZ na podstawie OWU za okres od 01-09-2018r. do chwili obecnej.
W przeciwnym wypadku konieczne będzie inicjowanie kolejnych postępowań kontrolnych, które mogą skończyć się obowiązkiem zwrotu do NFZ nieprawidłowo wydatkowanych środków publicznych powiększonych o karę umowną, a w skrajnych przypadkach nawet odebraniem kontraktu.

Źródło: OZZPiP