ZIP: jakie nieprawidłowości zgłaszają pacjenci?

Thinkstock/GettyImages
Medexpress 2018-07-11 10:22

NFZ opublikował "Sprawozdanie z nieprawidłowości zgłoszonych przez Świadczeniobiorców". Z danych przekazanych przez OW NFZ za I kwartał 2018 r. wynika, że dzięki ZIP wpłynęło łącznie 299 zgłoszeń o nieprawidłowościach. Z 299 zgłoszeń zakończono 158 postępowań wyjaśniających, w toku pozostało 141 postępowań.

Ogólna wartość świadczeń/refundacji, wynikająca ze wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości w ZIP, wyniosła 254 079,58 zł, nie uwzględniając świadczeń, których wycena wprost nie jest możliwa ze względu na sposób rozliczeń, tj. ryczałt/kapitacja. Odzyskano kwotę 3 417,81 zł za nienależnie wypłacone środki oraz nałożono kary umowne w kwocie 1 000,00 zł;​

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w: Mazowieckim (30,77%), Dolnośląskim (20,07%) i Śląskim
(14,72%) OW NFZ. Najmniej zgłoszonych nieprawidłowości zarejestrowano w: Podlaskim
(0,33%), Opolskim (0,67%) oraz Podkarpackim i Świętokrzyskim (po 1,00%) OW NFZ.

Największa liczba zgłoszonych nieprawidłowości dotyczyła leczenia stomatologicznego – 94, tj. 31,44% wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości, POZ – 52, tj. 17,39%, AOS – 49, tj. 16,39%, rehabilitacji leczniczej – 26, tj. 8,70%.

Z 299 wszystkich zgłoszeń najwięcej dotyczyło świadczeń, które nie miały miejsca – 227 zgłoszeń, świadczeń, za które pacjent zapłacił, a które zostały wykazane do finansowania przez NFZ – 18 zgłoszeń.
Wysoki odsetek spraw uznanych za zasadne po zakończonym postępowaniu wyjaśniającym
(59,49%) potwierdza, że ZIP stanowi najlepsze źródło informacji o nieprawidłowościach dotyczących udzielonych świadczeń.

Z uwagi na fakt, iż Zintegrowany Informator Pacjenta pozwala na weryfikację przez
świadczeniobiorców zakresu udzielonych przez świadczeniodawców usług, Departament
Kontroli rekomenduje dalszy rozwój aplikacji ZIP.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także