Zmiany w KONS - jest projekt rozporządzenia

Thinkstock/GettyImages
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca.
Medexpress 2019-08-29 12:01
Rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca (Dz. U. poz. 353). Podjęto decyzje o wprowadzeniu rozporządzenia zastępującego ww. rozporządzenie.
Podjęto decyzję o opracowaniu rozporządzenia zastępującego wspomnianą regulację, w którym najważniejsze aspekty dotyczą następujących elementów:

1. Zdefiniowania roli asystenta opieki – którą mogą pełnić osoby z wykształceniem
medycznym bądź absolwenci kierunku zdrowie publiczne. Asystenci opieki maja być
odpowiedzialni za wsparcie edukacyjno-informacyjne, oraz administracyjne,
wykonywane na rzecz pacjentów objętych kompleksową opieką nad świadczeniobiorcami
z niewydolnością serca, zwaną dalej „KONS”.

2. Wyodrębniono dodatkowy okres w cyklu programu pilotażowego w postaci „etapu
organizacji”, w czasie którego ośrodek koordynujący powinien przygotować sieć
współpracujących placówek do działania i umożliwić realizację programu pilotażowego
w pełni przygotowanym do tego świadczeniodawcom.

3. Doprecyzowano brzmienie przepisu dotyczącego kwalifikacji świadczeniobiorcy
do programu pilotażowego oraz wprowadzenie zgody pacjenta w sprawie wymiany
danych pomiędzy realizatorami programu pilotażowego a także Narodowym Funduszem
Zdrowia a realizatorami, w celu usprawnienia leczenia pacjentów z niewydolnością serca
i uniknięcia powielania świadczeń.

4. Ze względu na fakt, że obecnie podstawowe zabezpieczenie szpitalne jest wystarczające
dla pacjentów KONS, usunięto klasyfikację poziomów referencyjności.

W zakresie i rodzaju świadczeń wykonywanych w ramach programu pilotażowego
usunięto świadczenia wysokospecjalistyczne, które będą wykonywane na zasadach
określonych według przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.

W celu zapewnienia koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą z niewydolnością serca
polegającej na zintegrowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i usprawnienia dostępu
do diagnostyki i konsultacji lekarza specjalisty wprowadzono przepis w § 8 ust. 1 pkt 2.
Świadczeniodawcy realizujący świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej będą mogli realizować świadczenia również na rzecz pacjentów w zakresie
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jednak tylko te, które zostały określone w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia. Istotą takiego rozwiązania jest zapewnienie przez lekarza POZ
szerszego katalogu badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, w celu
usprawnienia dostępu oraz skrócenia kolejek do specjalistów. Końcowa analiza i ocena
wyników powyższego rozwiązania pozwoli na podjęcie decyzji co do poszerzenia świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki specjalistycznej.

Rozszerzono kwestie związane z warunkami umowy o współpracę - wprowadzono
przepisy dotyczące rozwiązania umowy pomiędzy ośrodkiem koordynującym a realizatorem.
Zmieniono § 10, w porównaniu do obecnie obwiązującego rozporządzenia, dotyczący
sposobu rozliczania oraz finansowania świadczeń w ramach programu pilotażowego.
Określono świadczenia finansowane w ramach realizacji programu pilotażowego - określono
wysokość wynagrodzenia dla ośrodka koordynującego. Wysokość wynagrodzenia została
określona po uwzględnieniu zadań realizowanych przez ośrodek koordynujący oraz w oparciu o populacje pacjentów z niewydolnością serca.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także