Zmiany w NFZ

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Medexpress 2020-08-25 10:17
Konieczność nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia wynika ze zmian organizacyjnych w Narodowym Funduszu Zdrowia, polegających na dokonaniu jego pionizacji przez ujednolicenie sposobu funkcjonowania Funduszu. Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. …).
WARTO PRZECZYTAĆ

Wiemy kto pokieruje NFZ

Projekt rozporządzenia zmienia strukturę organizacyjną:
1) centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „NFZ”, przez:
a) przekształcenie:
– Biura Kadr i Szkoleń w Biuro Spraw Pracowniczych mające na celu zaakcentowanie kluczowej roli pracowników jako jednej z grup interesariuszy Strategii NFZ oraz podkreślenie usługowej roli Biura Spraw Pracowniczych wobec pracowników,
– Departamentu Obsługi Pacjenta w Departament Obsługi Klientów mające na celu zaakcentowanie szerszego spektrum interesariuszy obsługiwanych przez NFZ za pośrednictwem tego departamentu (osoby zdrowe, pacjenci, świadczeniodawcy),
b) połączenie komórek: Pełnomocnika do Spraw Informacji Niejawnych, Specjalisty do Spraw BHP, Inspektora Ochrony Danych w Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania mające na celu zapewnienie koordynacji realizacji zadań związanych z przetwarzaniem o zabezpieczeniem informacji, w tym danych osobowych w NFZ;
2) oddziałów wojewódzkich NFZ, przez:
a) przekształcenie:
– komórki Rzecznika Prasowego w Zespół Komunikacji Społecznej,
– Wydziału Kadr i Szkoleń w Wydział Spraw Pracowniczych,
– Zespołu Radców Prawnych w Wydział Prawny,
– Wydziału Spraw Świadczeniobiorców w Wydział Obsługi Klientów,
b) połączenie komórki Pełnomocnika do Spraw Informacji Niejawnych, Specjalisty do Spraw BHP, Inspektora Ochrony Danych w Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania,
c) utworzenie:
– Zespołu Nadzoru Wewnętrznego,
– Zespołu Profilaktyki Zdrowotnej.
Ponadto, wprowadzane modyfikacje mają na celu zapewnienie większej sprawności w realizacji zadań przez NFZ.
W tym celu:
1) Prezes Funduszu uprawniony zostaje do ustanawiania pełnomocników podległych bezpośrednio NFZ;
2) w ramach centrów usług wspólnych będą mogły być tworzone działy, sekcje i samodzielne stanowiska;
3) określony zostaje zakres nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych w centrach usług wspólnych oraz w punktach obsługi klientów.
Projekt: TU
Źródło: RCL
PDF

Zobacz także