AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w marcu?

Medexpress

Opublikowano 15 lutego 2022, 08:41

Źródło: AOTMiT
Medexpress

Opublikowano 15 lutego 2022, 08:41

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 10/2022 7 MARCA 2022 ROKU

1 Forxiga (dapagliflozinum) Wskazanie: dorośli pacjenci z rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek z:
• eGFR <60 ml/min/1.73m2,
• albuminurią ≥200 mg/g oraz
• leczeni terapią opartą na ACE-i/ARB nie krócej niż 4 tygodnie lub z przeciwskazaniami do tych terapii Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2 Darzalex (daratumumabum) – WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD-10 C90.0)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3 Spravato (esketaminum) - WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na depresję lekooporną esketaminą (ICD-10: F33.1, F33.2)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

4 Cresemba (isavuconazolum) - WARUNKOWO Wskazania: leczenie inwazyjnej aspergilozy u pacjentów dorosłych, u których leczenie worykonazolem nie jest wskazane; leczenie mukormykozy u pacjentów, u których leczenie amfoterycyną B nie jest wskazane Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

5 Arginine Veyron (argininum) - WARUNKOWO Wskazania: deficyt OTC; cytrulinemia typu I; padaczka (drgawki pirydoksynozależne); lizynuryczna nietolerancja białka Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych sprowadzanych w trybie importu docelowego

6 HCU Anamix Junior, HCU Anamix Infant, HCU Cooler, HCU Express, HCU Lophlex LQ, HCU gel, HCU-LV - WARUNKOWO Wskazanie: homocystynuria Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzanych w trybie importu docelowego

7 „Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim – II edycja” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek
samorządu terytorialnego

8 acidum mycophenolicum Wskazanie: stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji pozarejestracyjnych

9 azathioprinum Wskazanie: stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji pozarejestracyjnych

10 everolimusum Wskazanie: stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji pozarejestracyjnych

11 tacrolimusum Wskazanie: stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji pozarejestracyjnych

12 sirolimusum Wskazanie: stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji pozarejestracyjnych czynnych we wskazaniach

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 11/2022 14 MARCA 2022 ROKU

1 Buccolam (midazolamum) – WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie przedłużonych, ostrych napadów drgawkowych u niemowląt, małych dzieci, dzieci i młodzieży (od 3 miesięcy do 18 lat)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2 Jorveza (budesonidum) – WARUNKOWO Wskazanie: leczenie eozynofilowego zapalenia przełyku Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3 1) „Program polityki zdrowotnej endometrioza, choroba kobiet w każdym wieku pn. »Plan na życie z endometriozą«” 2) „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Mieście Lubliniec oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022-2026” 3) „Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Kozach” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego

4 ciclosporinum Wskazania: aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny – - leczenie paliatywne; stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

5 cyclophosphamidum Wskazania: zespół hemofagocytowy; zespół POEMS; małopłytkowość oporna na leczenie kortykosteroidami; anemia hemolityczna oporna na leczenie kortykosteroidami Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

6 sorafenibum Wskazania: leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) (ICD-10 C15, C16, C17, C18, C20, C48) Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

7 danazolum Wskazania: małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

8 sirolimusum Wskazania: stwardnienie guzowate; limfangioleiomiomatoza; nowotwór z epitelioidnych komórek przynaczyniowych Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnych we wskazaniach pozarejestracyjnych

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 12/2022 21 MARCA 2022 ROKU

1 Badanie metodą Rapid-FISH (szybka fluorescencyjna hybrydyzacja in situ) w diagnostyce prenatalnej wybranych aneuploidii – WARUNKOWO Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

2 MLPA (Multiplex ligation-dependent probe amplification, amplifikacja sond zależna od ligacji) w diagnostyce prenatalnej – WARUNKOWO Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

3 „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci w wieku 6 lat w gminie Świebodzin na lata 2022-2024” Problem decyzyjny: przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego

POSIEDZENIE RADY PRZEJRZYSTOŚCI NR 13/2022 28 MARCA 2022 ROKU

1 Ravicti (glyceroli phenylbutyras) – WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego (ICD-10: E72.2)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

2 Lynparza (olaparibum) – WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „Leczenie olaparybem opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)” Problem decyzyjny: przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

3 Program lekowy B.95 „Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) (ICD-10 D59.3)” – WARUNKOWO Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie proponowanych zmian w programie lekowym

4 Program lekowy B.75 „Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń” – WARUNKOWO Problem decyzyjny: przygotowanie opinii w sprawie proponowanych zmian w programie lekowym

Źródło: AOTMiT

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rada przejrzystości / AOTMiT
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31