AOTMiT: Jakie leki oceni Rada Przejrzystości na najbliższych posiedzeniach?

Źródło: AOTMiT
Medexpress 2021-09-24 10:55

Zaktualizowano porządek obrady posiedzenie Rady Przejrzystości 44/2021 w dniu 27.09.2021 r.:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny:

leku Cablivi (caplacizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej (ICD-10 M 31.1)”,
leku Ruconest (conestatum alfa) we wskazaniu: leczenie ostrych napadów obrzęku naczynioruchowego u osób dorosłych, młodzieży i dzieci (w wieku 2 lat i starszych) z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (ang. hereditary angioedema, HAE) wywołanym niedoborem inhibitora esterazy C1,
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Alfamino HMO we wskazaniu: do postępowania dietetycznego u pacjentów w wieku rozwojowym w przypadku ciężkiej postaci alergii na białka pokarmowe lub braku ustąpienia objawów po zastosowaniu silnych hydrolizatów białek mleka krowiego, alergii wielopokarmowej lub w stanach wymagających zastosowania diety elementarnej.
Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Raxone (idebenon) we wskazaniu: pierwotny deficyt koenzymu Q (ICD-10: E88.8).

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne dalteparinum natricum, enoxaparinum natricum, nadroparinum calcicum we wskazaniach:

zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania – profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe;
zespół antyfosfolipidowy – diagnostyka;
niedobór białka C lub niedobór białka S – diagnostyka;
zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia – profilaktyka i leczenie;
choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL – profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe;
terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową;
ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL;
schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na:
powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA,
częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR,
obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR,
nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA.
Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowych opisach programów lekowych:

B.32. „Leczenie choroby Leśniowskiego – Crohna (ICD-10 K50)”,
B.55. „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)”.
Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program kompleksowej terapii i rehabilitacji osób w wieku 0-25 lat z terenu Miasta Zabrze”.

Porządek obrad RP 04.10.2021 r. obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Adynovi (rurioctocogum alfa pegolum) w ramach programu lekowego: „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67)”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

azathioprinum we wskazaniach: nieswoiste zapalenie jelit inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym – u dzieci do 18 roku życia; nefropatia IgA inna niż o podłożu autoimmunizacyjnym – u dzieci do 18 roku życia; zapalenie naczyń inne niż o podłożu autoimmunizacyjnym – u dzieci do 18 roku życia,
theophyllinum we wskazaniu: bradykardia u dzieci do 18 roku życia,
phenoxymethylpenicillinum we wskazaniach: zakażenia u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku – profilaktyka; zakażenia u pacjentów z zaburzeniami odporności – profilaktyka; zakażenia u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego – profilaktyka,
ciclosporinum we wskazaniach: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; anemia aplastyczna u dzieci do 18 roku życia; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18 roku życia, zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18 roku życia.
Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

„Poprawa jakości opieki okołoporodowej mieszkanek Wrocławia pn. »Pokoje Narodzin«”,
„Program wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców gminy Kalisz Pomorski na lata 2022-2026”.

Źródło: AOTMiT

PDF

Zobacz także