Jest Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych

Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.
Medexpress 2019-12-09 13:30
Projektowana ustawa zawiera przepisy regulujące w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego, w szczególności wymagane uprawnienia kwalifikacyjne, zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego, zasady wykonywania tego zawodu, organizacji kształcenia przed i podyplomowego oraz ponoszenia odpowiedzialności zawodowej, jak również utworzenia samorządu ratowników medycznych.
Projektowana regulacja wprowadza do systemu prawnego przepisy powołujące samorząd zawodowy ratowników medycznych i regulujące jego organizację, tak jak to ma miejsce w przypadku innych zawodów medycznych jak: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni i fizjoterapeuci.
Zgodnie z przepisami projektu ustawy, do zadań samorządu zawodowego będzie należało między innymi:
1) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego;
2) przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji ratowników medycznych, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód ratownika medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
4) prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych;
5) prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
6) reprezentowanie ratowników medycznych oraz ochrona ich interesów zawodowych;
7) działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez ratowników medycznych;
8) udział w ustalaniu oraz aktualizacji standardów i wytycznych w ratownictwie medycznym;
9) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia;
10) prowadzenie rejestru ratowników medycznych oraz rejestru ratowników medycznych tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód;
11) nadzór nad doskonaleniem zawodowym ratowników medycznych.
Samorząd zawodowy będzie zorganizowany w ramach struktury ogólnokrajowej w Krajowej Izbie Ratowników Medycznych, która będzie posiadała osobowość prawną oraz określone w ustawie organy. Przynależność do samorządu będzie obowiązkowa. Nadzór nad samorządem będzie sprawował minister właściwy do spraw zdrowia.
Projektowana ustawa zawiera przepisy dotyczące kształcenia przeddyplomowego ratowników medycznych, które są zawarte w obowiązującej ustawie o PRM. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zostały także przeniesione do ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego będą posiadały osoby, na zasadzie praw nabytych, które ukończyły publiczną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskały tytuł zawodowy ratownika medycznego lub ukończyły studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskały tytuł zawodowy licencjata.
Obecnie obowiązujące przepisy oraz projekt zakładają także, że osoby, które rozpoczną po roku akademickim 2018/2019 studia wyższe przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), i uzyskają tytuł zawodowy licencjata, będą zobowiązane do złożenia z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.
Egzamin ten będzie organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych, a przeprowadzany będzie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną powoływaną przez dyrektora CEM. W skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej będą wchodziły osoby posiadające doświadczenie z zakresu ratownictwa medycznego, w tym co najmniej jedna będzie musiała być lekarzem systemu, powoływane przez dyrektora CEM. Kandydaci do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej będą zgłaszani przez dyrektora CEM, rektorów wyższych uczelni medycznych oraz konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Egzamin ten będzie składany w formie testowej i będzie przeprowadzany nie rzadziej niż raz w roku równocześnie w tych samych terminach.
Prowadzenie kształcenia w oparciu o jednolite standardy kształcenia pozwoli na zachowanie wysokiej jakości kształcenia i prowadzenie ujednoliconego kształcenia przywołującego absolwentów do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Natomiast wprowadzenie obowiązku złożenia z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej „PERM”, pozwoli na weryfikacje uzyskanych efektów kształcenia przez absolwentów kierunku ratownictwo medyczne. Złożenie z wynikiem pozytywnym PERM warunkuje możliwość wykonywania zawodu ratownika medycznego.
W celu zapewnienia ratownikom medycznym możliwości realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, ustawa zapewnia im prawo do 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego rocznie.
Projektowana ustawa wprowadza również instytucję jawnego rejestru pozwalającego na identyfikację ratownika medycznego i określenie jego kwalifikacji. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz uzyskaniu wpisu do rejestru ratowników medycznych. Prawo wykonywania zawodu będzie wydawała Krajowa Rada Ratowników Medycznych, będąca organem samorządu ratowników medycznych.
Ważnym elementem projektowanej ustawy, wywierającym wpływ na bezpieczeństwo pacjenta jest stworzenie także możliwości skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w ustawie zasadami wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz zasadami etyki zawodowej, do których określenia będzie uprawniony samorząd ratowników medycznych.
Przewidywanym efektem wprowadzenia przedmiotowych rozwiązań będzie zintegrowanie środowiska zawodowego, samodzielność w określaniu potrzeb i dalszego rozwoju tego zawodu, efektywniejsza współpraca z tym środowiskiem zawodowym, sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego. W efekcie długofalowym projektowana regulacja ma się przełożyć na poprawę jakości udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, a co za tym bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także