GIS: Komunikat dotyczący stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta

Medexpress 2019-12-05 12:41

W dniu 23 września 2019 r. wszedł w życie art. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej[1], wprowadzający zmiany w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, zwana dalej„ustawą Prawo atomowe”.

  1. Zgodnie z nowym art. 33n ust. 1 ustawy Prawo atomowe osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie, są obowiązane do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

W celu wykonania ww. obowiązku osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie, są obowiązane uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat (art. 33n ust. 2 ustawy Prawo atomowe).

  1. Obowiązująca od dnia 23 września 2019 r. ustawa Prawo atomowe wskazała 4 możliwości podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta przez zobowiązane
    do tego osoby, wraz z przypisaną im liczba punktów.

[1] Dz. U. poz. 1593

Lp. Wskazane w ustawie Prawo atomowe możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta Liczba punktów szkoleniowych
1. Ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, kończącego się wewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu

20

2. Ukończenie innego niż wskazane w pkt 1 szkolenia obejmującego tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych
oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu każdego
z tych szkoleń

1 punkt szkoleniowy

za każdą godzinę1) ukończonego szkolenia

3. Udział w krajowych lub międzynarodowych kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych poświęconych zagadnieniom obejmującym tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych

52)

4. Wygłoszenie wykładu lub wystąpienia w zakresie zagadnień obejmujących tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych, na krajowym lub międzynarodowym kongresie, zjeździe, konferencji
lub sympozjum naukowym

102) 3)

1) Godzina szkolenia wynosi 60 minut.

2) Punkty szkoleniowe dotyczące jednego wydarzenia nie sumują się.

3) Punkty szkoleniowe za wygłoszenie wykładu lub wystąpienia o tej samej treści mogą być przyznane tylko raz.

  1. Zgodnie z przepisami przejściowymi[1] zawartymi w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej osoby posiadające w dniu 23 września 2019 r. ważny certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta uzyskały „automatycznie” 20 punktów szkoleniowych, a zatem spełniły obowiązek wskazany w art. 33n ust. 2 ustawy Prawo atomowe – uzyskania co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat – tj. do dnia 22 września 2024 r.

Dla osób zobowiązanych do stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, które w dniu 23 września 2019 r. nie posiadały ważnego certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta ustawa Prawo atomowe przewidziała okres 5 lat na uzyskanie wymaganej liczby punktów[2].

[1] Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej: Certyfikaty, o których mowa w art. 33c ust. 5c ustawy zmienianej w art. 1, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane. Posiadanie certyfikatu jest równoznaczne ze spełnieniem wymogu, o którym mowa w art. 33n ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

[2] Art. 9 ust 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej: Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczyna się bieg 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 33n ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1

  1. Szkolenia wskazane w pkt 1 i 2 będą mogły być realizowane po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego m.in.:

1) formy szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, jego ramowy program oraz wzór certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta oraz zdanie egzaminu*

* W oparciu o przepisy dotychczasowe (art. 33c ust. 5 – 5e ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 września 2019 r.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej w zakresie dotyczącym szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta) odbywają się wyłącznie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, dla których przed dniem 23 września 2019 r. został złożony wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej.

2) zakres tematyczny szkolenia wskazanego w pkt 2 oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tego szkolenia**

** W przypadku obecnie organizowanego szkolenia obejmującego tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych przyznanie uczestnikom szkolenia 1 punktu szkoleniowego za każdą godzinę ukończonego szkolenia będzie możliwe po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 33n ust. 19 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, pod warunkiem, że zakres tematyczny wskazanego wykładu będzie uwzględniał zakres tematyczny określony w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta zostały zakończone – obecnie projekt ww. rozporządzenia został przekazany do Komisji Europejskiej, która w ciągu 3 miesięcy od daty jego otrzymania może przedstawić ewentualne zalecenia.

Źródło: GIS

PDF

Zobacz także