Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Koszyk świadczeń gwarantowanych: operacje robotyczne w kolejnych dwóch nowotworach

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 11 lipca 2023 08:41

Koszyk świadczeń gwarantowanych: operacje robotyczne w kolejnych dwóch nowotworach - Obrazek nagłówka
Fot. Piotr Barciuk
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dotychczas świadczenia leczenia nowotworów błony śluzowej macicy oraz jelita grubego z wykorzystaniem systemu robotowego.nie były dostępne dla pacjentów w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

Wprowadzenie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 870 i 978) przepisów dotyczących nowego świadczenia gwarantowanego zostało oparte na procesie kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych i implementuje propozycje rozwiązań zawarte w rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Projektowane rozporządzenie ma na celu poprawę wyników leczenia i jakości życia pacjentów z nowotworem złośliwym błony śluzowej macicy oraz nowotworem złośliwym jelita grubego przez zapewnienie pacjentom dostępu do postępowania chirurgicznego z wykorzystaniem systemu robotowego w leczeniu tych nowotworów.  Zakładając, że świadczenia: leczenie chirurgiczne raka błony śluzowej macicy z zastosowaniem systemu robotowego oraz leczenie chirurgiczne raka jelita grubego z zastosowaniem systemu robotowego byłyby realizowane głównie w ośrodkach, które aktualnie posiadają system robotowy i/lub sprawozdają procedury w ramach L31R Prostatektomia radykalna z zastosowaniem systemu robotowego* szacuje się, że wykonywanie świadczenia byłoby możliwe do realizacji (w zależności od kryterium wolumenowego wymaganego od ośrodków) w:

·       11-19 ośrodkach w ramach rozpoznań C18-C20,

·       2-6 ośrodkach w ramach rozpoznań C53-C55.

Wprowadzenie wyżej wymienionych świadczeń do wykazu świadczeń gwarantowanych stanowi realizację postulatów zawartych w opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 23 maja 2017 r., w której wskazano na zasadność finansowania ww. metod leczenia ze środków publicznych. W ślad za rekomendacjami Prezesa Agencji nr 254/2014 i 256/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r., na podstawie zlecenia Ministra Zdrowia dokonano ponownego przeglądu dowodów naukowych. Analiza doniesień naukowych opublikowanych po dacie wydania rekomendacji wskazała, że przeprowadzenie zabiegów z zastosowaniem systemu robotowego w porównaniu do operacji klasycznych prowadzi do istotnych statystycznie różnic w odniesieniu do części pierwszorzędowych punktów końcowych. Ponadto odnotowano istotne statystycznie różnice na korzyść operacji z zastosowaniem systemu robotowego w odniesieniu do parametrów związanych z czasem trwania operacji, długością pobytu pacjenta w szpitalu oraz występowania śródoperacyjnych zdarzeń niepożądanych.

W § 2 projektu rozporządzenia ustanowiono okres przejściowy dla świadczeniodawców, którzy zamierzają realizować świadczenie gwarantowane „Leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego nowotworu złośliwego gruczołu krokowego”, niespełniających wymagań określonych w lp. 58 załącznika nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w części:

1)     „Personel” w kolumnie 4 w pkt 1 w zakresie dotyczącym minimalnych kryteriów jakościowych dla personelu medycznego;

2)     „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 w pkt 1 w zakresie dotyczącym minimalnego doświadczenia ośrodka.

W dotychczasowym stanie prawnym świadczeniodawcy mieli termin na dostosowanie się do wymagań do dnia 1 stycznia 2023 r., jednak zasadne jest wydłużenie tego terminu z uwagi na konieczność dostosowania go do istniejących warunków faktycznych. Świadczeniodawcy są w okresie dostosowywania się do tych warunków, natomiast termin 1 stycznia 2023 r. okazał się zbyt krótki, w związku z czym wydłużono termin na dostosowanie się do wymagań do dnia 31 grudnia 2023 r.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)