Samorząd lekarski: Ministerstwo Zdrowia nie rozumie problemów medycyny ambulatoryjnej

nil
Medexpress 2021-01-14 10:45

Jak poinformowała Naczelna Izba Lekarska, kolejna inicjatywa samorządu lekarskiego zwracająca uwagę na problemy lekarzy i lekarzy dentystów, nie doczekała się właściwego zrozumienia ze strony ministra zdrowia.

Przypomnijmy: 20 listopada 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia o zwrócenie uwagi na problemy sektora medycyny ambulatoryjnej i konieczność stworzenia odpowiednich warunków pracy ambulatoriów, wskazując iż pracujący tam medycy muszą skupić się w większym stopniu na zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i swojego, co nieuchronnie prowadzić będzie do zmniejszenia intensywności przyjęć. PNRL zaapelowało o niezwłoczne podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zniwelowania negatywnych skutków epidemii wobec lekarzy i lekarzy dentystów poprzez:

przywrócenie przepisu umożliwiającego świadczeniodawcy wystąpienie do Funduszu z wnioskiem o to, aby należność dla danego zakresu świadczeń była ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń (formuła faktur 1/12) oraz wprowadzenie innych mechanizmów wyrównujących spadek liczby przyjmowanych pacjentów w 2020 r. wraz z rozstrzygnięciem sposobu rozliczenia wykonań w roku 2020.

spowodowanie realnej redukcji obowiązków administracyjnych, jakim podlegają placówki medyczne, zarówno posiadające, jak i nieposiadające umowy z NFZ, m.in. zawieszenie na czas trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego obowiązków sprawozdawania do Narodowego Funduszu Zdrowia danych dotyczących list oczekujących, których była zawieszona na mocy art. 7b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jednakże przepis ten utracił moc obowiązującą.

wystąpienie do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, aby w ramach prac prowadzonych przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju nad zasadami zwolnienia z podatku dochodowego dokonanych umorzeń części subwencji otrzymanych z programu rządowego, dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rządowej tarczy finansowej, uwzględnić lekarzy i lekarzy dentystów, którzy skorzystali z tej formy pomocy.

nowelizację przepisów, które spowodują uproszczenie procedur wymaganych dla stwierdzenia choroby zawodowej COVID-19 w stosunku do osób wykonujących zawody medyczne, w tym lekarzy i lekarzy dentystów, co byłoby kolejnym instrumentem prawnym łagodzącym ryzyko wiążące się z wykonywaniem zawodu medycznego w okresie epidemii. Samorząd lekarski oczekiwał podjęcia przez ministra zdrowia woli rozwiązania problemów niezmiernie istotnych dla tej grupy lekarzy i lekarzy dentystów i podjęcia strategicznych decyzji w zaistniałej nadzwyczajnej sytuacji, umożliwiających rozwiązanie zaistniałych problemów.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w piśmie z 12 stycznia 2021 r. odniósł się do apelu Prezydium NRL. Niestety, jak wskazuje treść pisma, inicjatywa samorządu lekarskiego zwracająca uwagę na problemy medycyny ambulatoryjnej nie doczekała się właściwego zrozumienia ze strony ministra zdrowia oraz woli rozwiązania problemów niezmiernie istotnych dla tej grupy lekarzy i lekarzy dentystów i podjęcia strategicznych decyzji w tej nadzwyczajnej sytuacji, umożliwiających rozwiązanie zaistniałych problemów.

Więcej: TU

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także