NFZ pod lupą

Medexpress

Opublikowano 29 sierpnia 2022, 11:40

Fot . Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta
Medexpress

Opublikowano 29 sierpnia 2022, 11:40

Z danych przekazanych przez NFZ wynika, że instytucje kontroli zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w okresie sprawozdawczym prowadziły trzydzieści pięć kontroli, tj.:
- 10 kontroli rozpoczętych w 2021 roku, zakończonych lub w toku w I półroczu 2022 r.
- 25 kontroli rozpoczętych i zakończonych lub pozostających w toku w I półroczu 2022 r. W 2022 roku jednostki organizacyjne Funduszu kontrolowane były przez sześć instytucji kontroli zewnętrznej.

Pierwsza grupa to kontrole przeprowadzone w Centrali NFZ.
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 4 kontrole:
1) „Realizacja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 przez Narodowy Fundusz Zdrowia” (I/21/003). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
2) Kontrola nt. „Realizacja poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (D/21/507), pozostaje w toku.
3) „Utworzenie i funkcjonowanie szpitali tymczasowych powstałych w związku z epidemią COVID-19” (D/21/505). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
4) „Dostęp do leczenia w ramach procedury „Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych” (P/22/044), która pozostaje na etapie złożenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego.

Z kolei Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0039/17 „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa - model POZ+”. MZ oceniło, że projekt jest realizowany prawidłowo. W ramach kontrolowanego obszaru uchybień i nieprawidłowości nie stwierdziło, zaleceń pokontrolnych nie wydało.

Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, która pozostaje w toku.

Archiwum Państwowe zakończyło kontrolę nt. „Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia”, która pozostaje na etapie rozpatrywania zastrzeżeń złożonych do wystąpienia pokontrolnego.

Drugą grupę stanowią kontrole przeprowadzone w Oddziałach Wojewódzkich NFZ.

1. Dolnośląski OW NFZ (DOW NFZ)
1) Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę nt. „Realizacja poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19” (D/21/507). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
2) Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, która pozostaje w toku.
2. Kujawsko-Pomorski OW NFZ (K-P OW NFZ)
Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00- 0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.
3. Lubelski OW NFZ (LOW NFZ)
Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, która pozostaje w toku.
4. Lubuski OW NFZ (LOW NFZ)
1) Lubuski Urząd Wojewódzki (LUW) zakończył kontrolę nt. „Realizacja powierzonych zadań oraz wykorzystanie dotacji celowej, przekazanej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2020 r.”. LUW działalność Oddziału w zakresie objętym kontrolą ocenił pozytywnie. Nie sformułował zaleceń.
2) Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr P0WR.05.02.00-00- 0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.
5. Łódzki OW NFZ (ŁOW NFZ)
1) Archiwum Państwowe przeprowadziło kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. AP do dnia sporządzania sprawozdania nie przekazało wystąpienia pokontrolnego do Oddziału.
2) Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr P0WR.05.02.00-00- 0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny 1zaleceń pokontrolnych.
6. Małopolski OW NFZ (MOW NFZ)
Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła kontrolę projektu nr P0WR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, która pozostaje w toku.
7. Mazowiecki OW NFZ (MOW NFZ)
1) Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę nt. „Realizacja poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (D/21/507), która pozostaje na etapie rozpatrywania zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego.
2) Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła kontrolę projektu nr P0WR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, która pozostaje w toku.
8. Opolski OW NFZ (OOW NFZ)
Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła kontrolę projektu nr P0WR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, która pozostaje w toku.
9. Podkarpacki OW NFZ (POW NFZ)
1) Podkarpacki Urząd Wojewódzki (PUW) zakończył kontrolę nt. „Realizacji Porozumienia z Wojewodą Podkarpackim”. PUW ocenił pozytywnie wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie, zaleceń nie wydał.
2) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE) przeprowadziła kontrolę z zakresu higieny pracy, realizacja nakazów zawartych w decyzjach PPIS w Rzeszowie. PSSE ustaliła, że decyzja została wykonana w całości, nieprawidłowości nie stwierdziła, zaleceń nie sformułowała.
3) Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, która pozostaje w toku.
10. Podlaski OW NFZ (POW NFZ)
1) Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę nt. „Realizacja poleceń Ministra Zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19” (D/21/507). NIK sformułowała ocenę opisową. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, nie sformułowała uwag i wniosków.
2) Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło kontrolę nt. „Dostępność i jakość usług publicznych oraz sprawność w obsłudze interesantów”. MZ w zakresie objętym kontrolą, pozytywnie z uchybieniami oceniło Oddział, oraz wydało zalecenia pokontrolne:
- w pismach kierowanych do osób wnoszących skargę zawierać wszystkie niezbędne informacje wynikające z przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
- podjąć działania w celu zapewnienia pełnej dostępności Oddziału dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Oddział poinformował MZ o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach. 11. Pomorski OW NFZ (POW NFZ) Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, która pozostaje w toku.
12. Śląski OW NFZ (ŚOW NFZ)
1) Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, która pozostaje w toku.
2) Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę nt. „Dostępność i jakość świadczeń rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19” (P/22/057), która pozostaje w toku.
13. Świętokrzyski OW NFZ (ŚOW NFZ)
1) Archiwum Państwowe rozpoczęło kontrolę nt. „Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Narodowym Funduszu Zdrowia Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim w Kielcach”, która pozostaje w toku.
2) Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.
14. Warmińsko-Mazurski OW NFZ (W-M OW NFZ)
1) Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło kontrolę nt. „Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. MZ w zakresie objętym kontrolą, działalność Oddziału oceniło pozytywnie, nie sformułowało zaleceń pokontrolnych.
2) Archiwum Państwowe przeprowadziło kontrolę nt. „Kontrola stanu realizacji zadań związanych z przechowywaniem, zabezpieczaniem i ewidencjonowaniem państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych”. AP sformułowało ocenę opisową, stwierdziło nieprawidłowości oraz wydało zalecenia:
- zapewnić odpowiednio duży lokal archiwum zakładowego, tak by wszystkie akta miały swoje miejsce na półkach oraz by był do nich swobodny dostęp oraz zapewnić rezerwę magazynową (termin realizacji: 30.04.2023 r.);
- zapewnić warunki do realizacji zadań archiwum zakładowego i zabezpieczyć przechowywaną w archiwum zakładowym dokumentację przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, oraz zapewnić bezpieczne warunki do pracy dla archiwisty (termin realizacji: 31.12.2022 r.).
3) Izba Administracji Skarbowej rozpoczęła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, która pozostaje w toku.
15. Wielkopolski OW NFZ (WOW NFZ)
Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr P0WR.05.02.00-00- 0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.
16. Zachodniopomorski OW NFZ (ZOW NFZ)
1) Archiwum Państwowe zakończyło kontrolę postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. AP sformułowało ocenę opisową, nie stwierdziło nieprawidłowości i nie wydało zaleceń pokontrolnych.
2) Izba Administracji Skarbowej przeprowadziła kontrolę projektu nr POWR.05.02.00-00- 0001/20 nt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. IAS nie sformułowała oceny i zaleceń pokontrolnych.

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / Ministerstwo Zdrowia / NIK / kontrole / Oddziały Wojewódzkie NFZ
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30