WAŻNE

Nowe ograniczenia w rehabilitacji leczniczej. Czego nie dotyczą?

Medexpress

Opublikowano 26 pazdziernika 2020, 07:53

KIF
Medexpress

Opublikowano 26 pazdziernika 2020, 07:53

23 października 2020 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1871).

Rozporządzenie przewiduje z dniem 24 października 2020 r. czasowe ograniczenia wykonywania działalności leczniczej polegającego na zaprzestaniu:

1) udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego;

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji w ramach:
a) turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
b) turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej osobom uprawnionym,
c) turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, osobom uprawnionym,
d) turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w:
– podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
– jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
e) turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych funkcjonariuszom lub pracownikom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

W opinii Krajowej Izby Fizjoterapeutów ograniczenie to odnosi się do rodzajów rehabilitacji wymienionych expressis verbis w tym przepisie (tj. turnusów rehabilitacyjnych), nie zaś wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej. Za taką interpretacją przemawia fakt, że wymienione rodzaje rehabilitacji (turnusy rehabilitacyjne) co do zasady nie mieszczą się w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 465, z późn. zm.), a zatem chodziło o inny zakres świadczeń rehabilitacyjnych. Ponadto podczas konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia wskazywano wyłącznie na ograniczenia działalności ,,sanatoriów”. Zatem w tym kontekście należy odczytywać intencję prawodawcy wobec braku dostępu do uzasadnienia projektu, które dotychczas nie zostało opublikowane. Intencję taką przedstawiciele Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów potwierdzili w rozmowach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.

Rozporządzenie zawiera także regulację przejściową, zgodnie z którą wprowadzonego ograniczenia, zarówno w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, jak i rehabilitacji leczniczej nie stosuje się do świadczeń, których udzielanie rozpoczęło się przed dniem 24 października 2020 r.

Ograniczenia nie dotyczą leczenia ambulatoryjnego, rehabilitacji stacjonarnej i domowej, oddziałów dziennych i prywatnych praktyk!

Źródło: KIF

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rehabilitacja / fizjoterapeuci / KIF
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31