Obowiązkowe badania ginekologiczne dla kobiet pozbawionych wolności

Fot. Getty Images/iStockphoto
We wtorek RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności.
Medexpress 2019-04-09 12:16

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2017 r. poz. 2131) podyktowana jest dążeniem do doprecyzowania sposobu sprawowania adekwatnej opieki zdrowotnej nad kobietami pozbawionymi wolności.

Projekt wprowadza badanie ginekologiczne kobiet pozbawionych wolności, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia do zakładu karnego. Wprowadzenie obligatoryjnego badania ginekologicznego ma na celu prawne usankcjonowanie istniejących standardów medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych kobietom pozbawionym wolności. Badanie takie pozwala na wczesne wykrycie i leczenie schorzeń kobiecych oraz podniesienie poziomu opieki nad kobietą i dzieckiem po stwierdzeniu ciąży przy przyjęciu do jednostki penitencjarnej. Pozwoli również na sprawne wdrożenie stosownych oddziaływań, sformułowanie zaleceń i udzielenie stosownego wsparcia w zakresie penitencjarnomedycznym kobietom po osadzeniu w jednostce penitencjarnej. Przy określeniu terminu wejścia w życie rozporządzenia nie zastosowano uchwały Nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M. P. poz. 205), ponieważ projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów określających warunki wykonywania działalności gospodarczej.

Projektowane rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej. Projekt nie zawiera przepisów technicznych, zatem nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). Projekt rozporządzenia został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) i § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114 i 278).

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także