Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

GUS: Wielki raport o zdrowiu i ochronie zdrowia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 1 marca 2021 08:59

GUS: Wielki raport o zdrowiu i ochronie zdrowia - Obrazek nagłówka
Główny Urząd Statystyczny jak co roku opublikował wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

Najważniejsze wnioski z raportu GUS: "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 roku":

 • Najczęściej występującymi chorobami zakaźnymi w 2019 roku były: grypa, szkarlatyna i salmonelloza.
 • Nowotwory złośliwe stanowią narastający i bardzo poważny problem zdrowotny polskiego społeczeństwa, w 2017 roku zapadło na tę chorobę 161 tys. Polaków. W 2017 najczęściej występował nowotwór narządów trawiennych, który zdiagnozowano u co 5-tej osoby dotkniętej chorobą nowotworową. Największy przyrost zachorowań w stosunku do 2016 roku notujemy w przypadku czerniaka i innych nowotworów skóry (o 9 p.p.). Natomiast największy spadek zachorowalności obserwujemy w przypadku narządów oddechowych i klatki piersiowej (o 3 p.p.).
 • W warunkach ambulatoryjnych w ciągu 2017 r. w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od alkoholu i innych substancji leczyło się ponad 1,6 mln osób, czyli ponad 4% wszystkich Polaków, tj. o ponad 26 tys. mniej niż przed rokiem.
 • W 2019 r. wzrosła liczba osób posiadających prawo wykonywania zawodu w podstawowych grupach zawodów medycznych: lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych. Największy przyrost w 2019 r, zarejestrowano w grupie diagnostów laboratoryjnych (wzrost o 2,2 %) i położnych (wzrost o 1,9 %).
 • W 2019 r. utrzymały się niepokojące tendencje w strukturze wieku lekarzy i lekarzy dentystów uprawnionych do wykonywania zawodu. Podobnie jak w latach poprzednich, miał miejsce wzrost liczby osób należących do najstarszej grupy wieku – 65 lat i więcej. Udział lekarzy w tej grupie, wśród posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, osiągnął w przypadku lekarzy 24,5% i lekarzy dentystów 22,7%. Utrzymała się również tendencja wzrostowa liczby pielęgniarek w najstarszej grupie wieku. Pielęgniarki w wieku 65 lat i więcej stanowiły 15% wszystkich posiadających prawo wykonywania tego zawodu. Podobna sytuacja wystąpiła także w grupie wieku 55–64, gdzie liczba pielęgniarek wzrosła o prawie 3 tys. Podobne tendencje jak w roku ubiegłym wystąpiły w strukturze wieku położnych. Największą grupę stanowiły położne w wieku 45–54 lata – ponad 11 tys. osób. Natomiast najmniej liczna była grupa położnych w wieku 35–44 lata liczyła około 5 tys.
 • Na terenie kraju funkcjonowało 890 stacjonarnych ogólnodostępnych szpitali ogólnych dysponujących 166,8 tys. łóżek. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców było to 2,3 szpitala na 100 tys. mieszkańców i 43,5 łóżek na 10 tys. mieszkańców co oznacza, że na jedno łóżko przypadało przeciętnie 230 mieszkańców (o 19 mieszkańców więcej niż w 2018 r.). Hospitalizowanych było 7464,4 tys. pacjentów (o 2,9% mniej niż w roku poprzednim) a w ramach opieki dziennej, realizowanej w szpitalach stacjonarnych oraz w tzw. szpitalach dziennych, leczonych było łącznie 3867,2 tys. pacjentów, o 13,1% więcej niż w 2018 roku.
 • Odnotowano 115 hospicjów (o 9 więcej) i 77 oddziałów opieki paliatywno–hospicyjnej działających niezależnie poza strukturą szpitala lub funkcjonujących w strukturze szpitali ogólnych. Łącznie placówki te dysponowały 3,6 tys. łóżek (o 6,1% więcej niż w 2018 r.) i zapewniły opiekę 40,6 tys. pacjentów (o 2,3% więcej niż przed rokiem).
 • Na terenie kraju funkcjonowało, 61 szpitali psychiatrycznych, dysponujących 17,8 tys. łóżek (o 1,4% więcej niż w końcu 2018 r.). Przebywało w nich 195,1 tys. pacjentów, o 3,2% (6,0 tys. osób) mniej niż w roku poprzednim. Ponadto funkcjonowało 55 placówek opieki całodobowej przeznaczonych dla osób uzależnionych (ośrodki rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz zakłady MONAR). Dysponowały one łącznie 2,4 tys. łóżek i skorzystało z nich 8,4 tys. osób uzależnionych (o 1,2% więcej niż w 2018 roku).
 • Formą opieki cieszącą się dużą popularnością jest lecznictwo uzdrowiskowe, stanowiące często kontynuację leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, albo mające na celu ogólną poprawę stanu zdrowia kuracjusza. W 2019 r. szpitale i sanatoria dysponowały łącznie 45,3 tys. łóżek (o 1,1% więcej niż w 2018 r.) z których skorzystało 782,1 tys. osób (o 2,9% więcej). W trybie ambulatoryjnym przyjęto 75,9 tys. osób (o 3,5% mniej niż przed rokiem). Około 80% łóżek, znajdowało się w sanatoriach, które przyjęły blisko 83% ogółem kuracjuszy przebywających w uzdrowiskach.
 • W ambulatoryjnej opiece zdrowotnej odnotowano spadek liczby przychodni świadczących tę formę opieki medycznej jak i spadek liczby praktyk lekarskich, które udzielały porad w ramach umowy podpisanej bezpośrednio z NFZ. Nieznacznie wzrosła liczba porad udzielonych w tych placówkach. W 2019 r. odnotowano ich 331 mln. W strukturze porad podstawową część stanowiły te udzielone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (53,3 %), 36,1 % dotyczyło specjalistycznej opieki zdrowotnej, a 10,6 % porad udzielili lekarze dentyści. Porady udzielone w miastach stanowiły 85% wszystkich porad ambulatoryjnych z czego 48 % dotyczyło POZ, 41,3 % - ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a 10,6 % porad w miastach stanowiły porady udzielone przez lekarzy dentystów. Struktura porad udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej nie zmieniła się istotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem, w podstawowych analizowanych przekrojach.
 • Zgodnie z Narodowym Rachunkiem Zdrowia za 2018 r., wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły 134,2 mld zł i były wyższe niż w 2017 r. o około 3,7 mld zł. Nakłady te stanowiły 6,53%PKB, podczas gdy w 2017 r. ich udział wyniósł 6,56%. Struktura wydatków w ujęciu funkcjonalnym nie zmieniła się istotnie. Największą ich część stanowiły wydatki na usługi lecznicze (57,4%).
 • Wydatki publiczne na opiekę zdrowotną w 2019 r. osiągnęły ponad 105 168 mln zł, co oznacza wzrost o 10,2% w porównaniu z ubiegłym rokiem. 85% tej sumy stanowiły koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych poniesione przez NFZ. Wyniosły one prawie 89 765 mln zł, czyli o 10,7% więcej niż przed rokiem.
 • Obok NFZ, dysponentami środków publicznych na ochronę zdrowia były: budżet państwa, który w 2019 r. na ochronę zdrowia przeznaczył o 4% większą kwotę niż w 2018 r., bo 10 896,5 mln zł i budżety jednostek samorządu terytorialnego, które na ten cel wydatkowały łącznie 4 507,1 mln zł (o 17,3% więcej niż przed rokiem). Na każdym szczeblu jednostek samorządu dostrzec można wzrost wydatków przeznaczonych na ochronę zdrowia, porównując je do zeszłego roku.

Raport: TU

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.