Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Rozporządzenie MZ

Koronawirus a obowiązek hospitalizacji

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 marca 2020 10:12

Koronawirus a obowiązek hospitalizacji  - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto

Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. poz. 375 i 409). Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374), minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji osób chorych na chorobę zakaźną albo osób podejrzanych o zachorowanie na chorobę zakaźną, obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej powodujących powstanie tego obowiązku, organ, któremu jest przekazywana informacja o skierowaniu do szpitala osób podlegających temu obowiązkowi oraz obowiązki szpitala w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą temu obowiązkowi.

Hospitalizacja w tym przypadku jest działaniem mającym na celu odosobnienie osób chorych, u których stwierdzono zakażenie lub chorobę zakaźną. Projektowana zmiana wynika z aktualnej fazy rozwoju epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dywersyfikacji osób chorych na takie, które ze względu na stan zdrowia nie muszą być hospitalizowane, a mogą zostać poddane leczeniu w warunkach domowych zapewniających właściwą izolacje. Dlatego też projektowana regulacja doprecyzowuje, iż obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby, u których stwierdzono COVID-19, jeżeli nie zostały przez lekarza skierowane do leczenia w ramach izolacji odbywanej w warunkach domowych. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi izolacja to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni. Należy zauważyć, że ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie tego aktu normatywnego natomiast zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie, w związku z czym dzień wejścia w życie określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia. W obecnej sytuacji wynikającej z rozwoju epidemii COVID-19 w kraju oraz w innych państwach europejskich, a także identyfikacji krajowych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i konieczności podejmowania skutecznych działań w celu zapobiegania i ograniczenia szerzenia się zakażenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zachodzi uzasadniona potrzeba wejścia przedmiotowego rozporządzenia w życie w najkrótszym możliwym terminie. Dlatego też, proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego i jest korzystny dla obywateli, gdyż ma na celu ochronę życia i zdrowia ludzkiego poprzez udzielenie odpowiedniej pomocy medycznej osobom chorym oraz zapobieżenie szerzeniu się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na inne osoby.

Źródło: RCL

Podobne artykuły

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.