Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

MZ: Zmiany w programie stażu podyplomowego

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 grudnia 2022 08:45

MZ: Zmiany w programie stażu podyplomowego  - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Od dawna młodzi lekarze podkreślali mało elastyczną dla nich formę merytoryczną ramowego programu odbywania stażu podyplomowego, bez możliwości poznania od strony praktycznej realizacji zadań w innych dziedzinach medycyny niż wymienione w programie. Powyższe wiąże się z faktem braku uwzględnienia w programie możliwości odbywania indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego. Protestowali również przed ograniczaniem ich stażu do prowadzenia wspólnie z opiekunem tylko 3 - 5 pacjentów, a także wskazywali konieczność przeniesienia części kursów odbywanych na poziomie specjalizacji do stażu podyplomowego, z uwagi na to, że nie każdy lekarz ma możliwość zaraz po studiach zakwalifikować się na specjalizację, a tematyka niektórych kursów przydaje się już na samym starcie pracy młodego lekarza. Lekarz i lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego. Dotychczasowe przepisy nie określały wzoru takiej umowy, w związku z czym w całym kraju umowy te były zawierane przez podmioty uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego w sposób niejednolity. Natomiast w przypadku przekształcenia, reorganizacji lub zmiany formy prawnej podmiotu prowadzącego staż, podmiot taki może nadal prowadzić staż lub staż cząstkowy, do czasu ponownego wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, jeżeli złoży marszałkowi województwa oświadczenie o spełnianiu warunków kadrowych i organizacyjnych określonych w art. 15c ust. 2 i 3 ustawy. Dotychczasowe przepisy nie określały wzoru takiego oświadczenia, co skutkowało niejednokrotnie brakiem umieszczania w oświadczeniu podstawowych informacji dotyczących m.in. terminu przejęcia przez podmiot kontynuacji realizacji stażu podyplomowego. Ponadto, efekty odbytego stażu podyplomowego rejestrowane były w „Karcie stażu podyplomowego”, co staje się mało praktyczne w sytuacji przechodzenia na systemy sprawozdawania elektronicznego, w tym odbywanych szkoleń.

Rozporządzenie wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 15l ustawy zostaje dostosowane do znowelizowanych przepisów ustawy. Nowością jest wprowadzenie do stażu podyplomowego spersonalizowanej ścieżki kształcenia. Ścieżka ta da możliwość wyboru młodemu lekarzowi odbycie, oprócz części obowiązkowej stażu, również szkolenia w nie więcej niż trzech innych wybranych przez niego dziedzinach medycyny, w nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny. Intencją wprowadzenia ścieżki personalizowanej jest umożliwienie młodym lekarzom zapoznania się z pracą w dziedzinach będących w kręgu ich zainteresowania, celem podjęcia w przyszłości świadomego wyboru dalszej drogi zawodowej. Program stażu uwzględnia także dodatkowo tematykę zdrowia publicznego przeniesioną ze szkolenia specjalizacyjnego. Zgodnie z rekomendacją konsultantów krajowych w dziedzinach lekarsko-dentystycznych dotychczasowy staż z medycyny ratunkowej znajdujący się w programie stażu podyplomowego lekarza dentysty zamieniony zostaje na kurs medycyny ratunkowej z tematyką dostosowaną do potrzeb pracy lekarza dentysty. Przebieg stażu podyplomowego odnotowywany będzie za pomocą systemu elektronicznego w „Elektronicznej Karcie Stażu Podyplomowego”, natomiast ocena organizacji stażu podyplomowego z punktu widzenia lekarzy stażystów będzie dokonywana za pomocą elektronicznej ankiety „Ocena stażu podyplomowego” Powyższe nowe propozycje powodują konieczność dokonania zmiany treści ramowego programu stażu podyplomowego oraz treści ankiet oceniających jakość realizacji stażu podyplomowego. Nastąpiła także rezygnacja z przepisu ograniczającego stażystę do prowadzenia 3 – 5 pacjentów, co daje możliwość zapoznania stażysty z pełnym zakresem świadczeń realizowanych w ramach danej części stażu. Rozporządzenie określa wzór umowy o pracę na czas określony do realizacji programu stażu oraz wzór oświadczenia o spełnianiu warunków organizacyjnych i kadrowych określonych w przepisach ustawy, stanowiące załączniki do rozporządzenia, co ujednolici postępowanie związane z realizacją stażu podyplomowego. Stażyści, którzy rozpoczęli staż podyplomowy na podstawie dotychczasowych przepisów, odbywają go nadal zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.