Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NFZ nakłada karę na szpital Jonschera w Łodzi

MedExpress Team

Alicja Dusza, Edyta Hetmanowska

Opublikowano 26 lutego 2015 10:31

NFZ nakłada karę na szpital Jonschera w Łodzi - Obrazek nagłówka
Czy lekarze ze szpitala im. K. Jonschera w Łodzi mieli zakaz używania w weekendy tomografu? Jest kara z NFZ.

nfz2

Czy lekarze ze szpitala im. K. Jonschera w Łodzi mieli zakaz używania w weekendy tomografu? Jest kara z NFZ.

Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące mężczyzny, który trafił do szpitala Jonschera w Łodzi w Łodzi z silnymi bólami brzucha. Mężczyzna zmarł. Zdaniem żony zmarłego wszystko przez to, że lekarze go nie zbadali. Nie wykonano również tomografu. W szpitalu odbyła się również kontrola NFZ - informuje rzeczniczka łódzkiego NFZ Anna Leder:
 
"W wyniku kontroli ŁOW NFZ nałożył 90 tys. kary. Kontrolerzy po zapoznaniu się harmonogramami pracy i dokumentacją medyczną stwierdzili, że w Szpitalu Jonschera w kontrolowanym przez nas okresie, w dniach 1-4 maja nie było lekarza radiologa, w majowe weekendy nie było lekarza radiologa, w dni powszednie od 23 do 8 nie było lekarza radiologa. Personel techniczny, który obsługuje tomograf był przez całą dobę. W szpitalu podczas wykonywania badań TK korzystano z teleradiologii. NFZ wymaga bezwzględnie całodobowej obecności lekarza radiologa podczas badań tomograficznych w szpitalu. Już na początku roku podczas spotkań ze świadczeniodawcami dyr. J. Kręcka przypominała o tym obowiązku, który jasno określają przepisy prawa.
Pragnę podkreślić jednak, że podczas kontrolerzy NFZ nie mieli żadnych zastrzeżeń co do kwalifikacji personelu SOR i oddziału chirurgii, używanego tam sprzętu oraz sposobu w jaki prowadzona jest dokumentacja medyczna."
 
Ponadto informuję o innych działania kontrolnych podjętych przez nasz oddział:
 
 W 2014 roku Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podjął działania mające na celu dokonanie rozeznania odnośnie jakości i dostępności świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań diagnostycznych z tomografii komputerowej, Punktem wyjścia było zwrócenie się do Świadczeniodawców, z którymi zawarte są umowy o udzielanie świadczeń z diagnostyki tomografii komputerowej, o przekazanie informacji dotyczących w szczególności zatrudnienia i kwalifikacji personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt i urządzenia pomocnicze, organizacji pracy pracowni, posiadania wymaganych dokumentów zezwalających na wykonywanie działalności będącej przedmiotem umowy, potwierdzających dbałość o stan techniczny urządzeń.
Niezależnie od tego dokonano sprawdzenia i oceny, czy wskazany do umów potencjał wykonawczy, a w szczególności personel medyczny i sprzęt spełniają wymagane przepisami warunki. Przeprowadzone zostały kontrole u niektórych świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie badań diagnostycznych z tomografii komputerowej, a także u świadczeniodawców realizujących umowy u udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju – leczenie szpitalne. W tym ostatnim przypadku, pod kątem organizacji zapewnienia całodobowego dostępu do badań z tomografii komputerowej.
W ramach umów zawartych z Łódzki Oddziałem Wojewódzkim  NFZ w 2014 roku świadczenia z tomografii komputerowej udzielało 26 świadczeniodawców. Tylu samo w roku bieżącym. Badania diagnostyczne z tomografii komputerowej wykonywane były w 32 komórkach organizacyjnych (pracowniach diagnostycznych) rozmieszczonych na terenie województwa: 12 na terenie Łodzi i po jednej w każdym z powiatów. Należy także podkreślić, że każdy szpital, z którym podpisana została umowa o udzielanie świadczeń leczenia szpitalnego zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego dostępu do badań diagnostycznych z tomografii komputerowej. Z wykazu potencjału wykonawczego tj sprzętu i personelu wynika, że warunek ten był spełniony tak w ubiegłym, jak i w bieżącym roku.
Badania z tomografii komputerowej wykonywane są przy pomocy 51 aparatów, z czego pod względu roku produkcji  39% użytkowanych - do 5 lat, 37% - powyżej 5 lat i 24% powyżej-10 lat. Te najstarsze w wielu szpitalach służą jako dodatkowe, awaryjne z wyjątkiem SPZOZ w Sieradzu, ZOZ w Łęczycy i Szpitala Powiatowego w Brzezinach, które to podmioty, nie wykazują innych aparatów. Obecnie trwa wymiana tomografu w SPZOZ w Sieradzu
Minimalnym standardem w obecnej sytuacji rynku sprzętu CT – są skanery 16-rzędowe. Używanie gorszej klasy sprzętu –nawet jeśli przechodzi on testy specjalistyczne- powinno być traktowane jedynie jako rozwiązanie awaryjne, przydatne w bardzo prostych badaniach. Zdecydowana większość świadczeniodawców dysponuje sprzętem spełniającym te standardy.
Na 198 zatrudnionych lekarzy radiologów 76,8% stanowią specjaliści w dziedzinie radiologii, 12,1%- lekarze ze specjalizacją I stopnia z radiologii, a 35,3%  - co najmniej po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie.
W biegłym roku Łódzki Oddział Wojewódzki przeprowadził 29 kontroli, które obejmowały zarówno świadczeniodawców, wykonujących badania z tomografii komputerowej w warunkach ambulatoryjnych, jak i tych, którzy wykonują je w ramach diagnostyki niezbędnej w procesie leczenia w warunkach szpitalnych np. w szpitalnych oddziałach ratunkowych.
W wielu wypadkach kontrole te wykazały pewne uchybienia w realizacji umów. W zakresie stosowanego sprzętu dotyczyły one m.in.: braku aktualnych przeglądów techniczne, nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia do umowy sprzętu wykorzystywanego do udzielania świadczeń; brak dostępu do badań, braku w lokalizacji stanowiska intensywnej terapii, w sytuacji, gdy w strukturze organizacyjnej nie ma oddziału OIT; brak zgodności  dotyczących podwykonawców, brak dostępu do badań scyntygraficznych, brak kardiowertera – defibrylatora. Z tego tytułu w kilku (5) przypadkach nałożone zostały na świadczeniodawców kary w wysokości od 2400 zł  do 112 000 zł.
W kilkunastu przypadkach kontrole wykazały problemy z personelem medycznym - najczęstsze przyczyny nałożenia kar to: udzielanie świadczeń przez personel, który nie został wskazany w umowie lub przez osobę inną niż ujęta w harmonogramie, negatywna ocena ilości personelu medycznego realizujących świadczenia, brak możliwości realizacji badań RTG i TK całodobowo pod nadzorem lekarza radiologa. Za tego typu nieprawidłowości, w wyniku kontroli na świadczeniodawców nałożono kary z przedziału 2500 zł do 38 000 zł.
Analogiczne działania rozpoznawcze, Oddział Funduszu przeprowadził w zakresie dostępności i warunków udzielania świadczeń z wykorzystaniem angiografów, w szczególności zabiegów pierwotnej angioplastyki wykonywanych u chorych z zawałem serca. Na terenie województwa świadczenia z zakresu kardiologii interwencyjnej udzielane są przez 4 świadczeniodawców w obszarze miasta Łodzi, a także w Zgierzu, Radomsku, Sieradzu, Łęczycy i Tomaszowie Mazowieckim. Przeprowadzona ocena dotyczyła w szczególności trzech aspektów działania pracowni hemodynamiki (kardiologii inwazyjnej), a mianowicie: charakterystyki angiografu wraz z wynikami testów kontrolnych, posiadania stosownych zezwoleń na używanie angiografu, prowadzenie pracowni oraz zezwolenia na prowadzenie działaności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizującego. Badaniu podlegała też organizacja pracy i kwalifikacje personelu. Angiografy, jakimi dysponują świadczeniodawcy, z którymi ŁOW NFZ zawarł umowy w ponad 50 procentach są aparatami stosunkowo nowymi z roku produkcji 2012-2014. Według deklaracji świadczeniodawców wszystkie są serwisowane i atestowane. Nie w każdym przypadku znalazło to potwierdzenie w praktyce. Kilku świadczeniodawców nie wykazało się przeprowadzeniem testów specjalistycznych. Słabą stroną jest też systematyczne wykonywanie przez pracowników testów podstawowych. Świadczeniodawcy posiadają zezwolenia na używanie aparatu i prowadzenie pracowni. Nie wszyscy natomiast mają zezwolenie WSSE na prowadzenie działalności związanej z narażeniem promieniowania jonizującego. Nie jest ono jeszcze bezwzględnie wymagane. Wykaz personelu  do umowy wskazuje, że spełnione są warunki co do posiadanych kwalifikacji. Kontrole przeprowadzone wykazały, że w 2 przypadkach były problemy z obsadą radiologów.
Spełnianie warunków wymaganych przy udzielaniu świadczeń z chirurgii naczyniowej były przedmiotem szczegółowych badań i kontroli w czasie postępowań konkursowych o zawarcie umów w tym zakresie.

Źródło: ŁOW NFZ

Przeczytaj również: Kontrola NFZ po tragedii w Zabrzu

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także