Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NFZ zbiera dane o ratownikach. Chodzi o wypłatę dodatków

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 20 lipca 2018 10:55

NFZ zbiera dane o ratownikach. Chodzi o wypłatę dodatków - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images

Ministerstwo Zdrowia wysłało do wojewodów list, w którym wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zwróciła się z prośbą o przekazanie kierownikom podmiotów leczniczych zatrudniających ratowników medycznych informacji o podpisaniu rozporządzenia z 12 lipca zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz obowiązkach z niego wynikających.

Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazania do wojewódzkiego oddziału NFZ informacji o liczbie ratowników medycznych udzielających świadczeń w zakresie: leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej, opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, świadczeń wysokospecjalistycznych w przeliczeniu na liczbę etatów realizujących te świadczenia w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., oraz kwotę dodatkowych środków przyznawanych ratownikom medycznym po dniu 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przekazanie tych danych będzie stanowiło podstawę do zmiany umowy o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz uzyskania środków finansowych na wypłatę dodatków.​

Ratownicy uważają, że "na tym etapie w działanie powinny zaangażować się organizacje działające na terenach konkretnych jednostek w celu dopilnowania prawidłowych wyliczenia i wykazana maksymalnej ilości ratowników."

Przypomnijmy:

17 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia z 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Rozporządzenie zawiera rozwiązania dotyczące przyznania dodatku dla ratowników medycznych w wysokości 400 zł miesięcznie, za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 800 zł miesięcznie, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Dodatek będzie uwzględniony w kwocie zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikającej z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ratownicy medyczni otrzymają ww. dodatek udzielając świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w zakresie:
1) leczenia szpitalnego;
2) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych; 3) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych w warunkach stacjonarnych; 4) opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach stacjonarnych; 5) świadczeń wysokospecjalistycznych.
Ogólna kwota zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawców z tytułu wejścia w życie projektu zostanie pomniejszona o wartość wynikającą z dodatkowych kwot wypłaconych ratownikom medycznym jako realizacja porozumienia z dnia 18 lipca 2017 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz NSZZ Solidarność z wyłączeniem dodatków, o których mowa w art. 1511 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) oraz dodatków, o których mowa w art. 65 i 88 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.). Okresowy charakter rozwiązania dotyczącego dodatku wynika z faktu, że po 1 stycznia 2019 r. gwarancja jego wypłaty na rzecz ratowników medycznych wykonujących zawód w zespołach ratownictwa medycznego oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych zostanie ujęta w nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Powyższe wynika z faktu, że zawód ratownika medycznego jest w głównej mierze dedykowany jednostkom systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i to przede wszystkim tam ratownicy medyczni powinni znajdować zatrudnienie.

Źródło: FB/medexpress.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.