Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Nowy wzór karty zgonu

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 7 listopada 2023 08:08

Nowy wzór karty zgonu - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu.

1 stycznia 2024 r. traci moc poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. poz. 1448 oraz z 2022 r. poz. 2839,w którym jest określony wzór karty, dlatego konieczne jest określenie nowego wzoru karty zgonu.

Z treści upoważnienia wynika, że wzór karty zgonu określany w projekcie rozporządzenia powinien uwzględnić możliwość jej sporządzenia także w formie dokumentu elektronicznego. Mając na uwadze, że dokumenty sporządzane w formie dokumentów elektronicznych powinny być pod względem zakresu informacyjnego zgodne ze wzorami określonymi w przepisach prawa, w karcie zgonu zawarto informacje, które pozwolą na zachowanie jednolitego zakresu informacyjnego, niezależnie od postaci w jakiej karta ta zostanie sporządzona. Tym samym zakres danych wskazanych do wypełniania w karcie zgonu umożliwi jej sporządzanie w obu postaciach tj. papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem lub elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby sporządzającej kartę zgonu.

Z dotychczasowej „Części przeznaczonej do zarejestrowania zgonu” oraz „Części przeznaczonej dla administracji cmentarza” wydzielono – zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym art. 11 ust. 4c w zw. z ust. 3d ustawy z dnia z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – „Część przeznaczoną dla statystki publicznej” zawierającą:

1) miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane;

2) wykształcenie zmarłego;

3) informacje o zgonie, w tym przyczynę zgonu, oraz o osobie stwierdzającej przyczynę zgonu, a w przypadku dziecka do roku życia: a) godzinę urodzenia, b) informacje o stanie jego zdrowia: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar, c) informacje o ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu, liczbę dzieci urodzonych przez matkę. Należy wskazać, że zakres danych objętych obecnym upoważnieniem pokrywa się większości z dotychczasowym zakresem danych wynikającym z art. 144 ust. 3 ustawy ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego. Jednocześnie w projekcie wskazano, że karty zgonu, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.