Subskrybuj
Logo małe
Zmień rozmiar
Wyszukiwanie
banner

Od stycznia 2020 r. wzrasta płaca minimalna. MZ zmienia wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych

Medexpress

Medexpress

Opublikowano 3 grudnia 2019 07:54

Od stycznia 2020 r. wzrasta płaca minimalna. MZ zmienia wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na dostosowaniu minimalnych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. Zgodnie bowiem z wydanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., w 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 zł.

Ponadto ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. poz. 1564) wprowadzono zmianę ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która spowoduje, iż do obliczenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika, które nie będzie mogło być od dnia 1 stycznia 2020 r. niższe niż 2600 zł, nie uwzględnia się dodatku za staż pracy.

Konieczne stało się podniesienie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia, tak aby były one nie niższe niż powszechna płaca minimalna w 2020 r.

Dodatkowo podniesienia wymagały maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego w tabeli w załączniku nr 1, aby możliwe było podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych zmienianym rozporządzeniem, które jest wymagane przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1471 i 1565), zwanej dalej „ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r.”. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. zakłada, że do dnia 31 grudnia 2021 r. podmioty lecznicze będą zobowiązane do zagwarantowania pracownikom wykonującym zawód medyczny oraz pracownikom działalności podstawowej, którzy nie wykonują zawodu medycznego, wynagrodzenia zasadniczego nie niższego od poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalanego zgodnie z art. 3 tej ustawy. Podkreślić należy, że według ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. podwyższanie wynagrodzeń jest rozłożone na kilka lat począwszy od 2017 r., a kończąc na 31 grudnia 2021 r. Na dzień 1 lipca 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny podwyższa się co najmniej o 20 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.

Nowelizacja rozporządzenia przewiduje wzrost maksymalnych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego o 10% w stosunku do stawek przyjętych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. Zmieniane rozporządzenie nie wprowadza obowiązku podwyższania wynagrodzeń pracownikom podmiotów leczniczych prowadzonych w formie jednostki budżetowej, jedynie ma umożliwiać dokonanie podwyżek wynagrodzeń, zgodnie ze wskazanymi przepisami ustawowymi. Ponieważ kwota minimalnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, dokonywanej w kolejnych latach danemu pracownikowi na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., będzie zależała od aktualnej wówczas wysokości wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika, jak również od zaszeregowania go przez pracodawcę do jednej z grup wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., nie jest możliwe wskazanie, dla każdej z kategorii zaszeregowania wymienionej w załączniku do zmienianego rozporządzenia, kwoty minimalnej podwyżki dokonywanej na podstawie przepisów ustawowych.

Zmiana załącznika nr 1 zawierającego tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego polegająca na podwyższeniu maksymalnych stawek miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników, nie zaś jedynie pracowników objętych ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r., uzasadniona jest potrzebą zachowania dotychczasowej struktury wynagrodzeń w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. W celu umożliwienia utrzymania dotychczasowych relacji pomiędzy wynagrodzeniami pracowników w poszczególnych kategoriach zaszeregowania, zmieniane rozporządzenie podwyższa górne granice wynagrodzenia zasadniczego we wszystkich kategoriach zaszeregowania pracowników.

Projekt: TU

Źródło: RCL