Subskrybuj
Logo małe
Zmień rozmiar
Wyszukiwanie
banner

Sieć szpitali: MZ zmieni mechniazm rozliczania ryczałtu

Medexpress

Medexpress

Opublikowano 26 maja 2022 09:52

Sieć szpitali: MZ zmieni mechniazm rozliczania ryczałtu - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

W ocenie MZ konieczne jest dostosowanie mechanizmu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej „ryczałtem”, w taki sposób, aby kwoty przekazywane świadczeniodawcom w ramach tego ryczałtu uwzględniały zwiększoną realizację świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z udzielaniem pomocy medycznej osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy”.

Potrzeba wprowadzenia regulacji, które umożliwią zastosowanie współczynników korygujących wartość ryczałtu ze względu na posiadanie przez świadczeniodawcę certyfikatu akredytacyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135), również w odniesieniu do tych podmiotów, w których przypadku ważność takiego certyfikatu wygasła i które nie były w stanie uzyskać nowych certyfikatów ważnych w bieżącym okresie rozliczeniowym, mimo dopełnienia wszelkiej staranności, ze względu na wydłużenie procesu oceny w okresie pandemii COVID-19.

W nowelizowanym rozporządzeniu proponuje się wprowadzenie regulacji ustanawiających mechanizm odpowiedniego zwiększania ryczałtu o kwoty pochodzące z dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów opieki medycznej dla osób uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy. Mechanizm ten opiera się na założeniu, że podstawą zwiększenia ryczałtu dla danego świadczeniodawcy będzie osiągnięta w danym okresie wartość nadwykonania ryczałtu, bez względu na to czy wynika ono ze zwiększonego wykonania świadczeń na rzecz świadczeniobiorców czy też osób uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy. Kwota zwiększenia ryczałtu dla konkretnego świadczeniodawcy stanowić będzie iloczyn wartości jego nadwykonania oraz ilorazu ogólnej kwoty dotacji wykorzystanej w danym okresie i ogólnej wartości nadwykonań na terenie województwa.


Ponadto w projektowanym rozporządzeniu zawarto przepis, który umożliwi zastosowanie współczynników korygujących wartość ryczałtu ze względu na posiadanie przez świadczeniodawcę certyfikatu akredytacyjnego również w odniesieniu do podmiotów, w których przypadku ważność takiego certyfikatu wygasła, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu aktualnego rozliczeniowego, a jednocześnie nie została zakończona procedura oceniająca prowadzona w związku z wnioskiem o odnowienie akredytacji. Warunkiem skorzystania z tej możliwości będzie przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, nie później niż w terminie 7 dni od wejścia w życie rozporządzenia, certyfikatu akredytacyjnego dotyczącego posiadanych profili systemu zabezpieczenia, którego ważność wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, wraz z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego, że mimo złożenia wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres, nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu akredytacyjnego, nie została zakończona procedura oceniająca.

Projekt: TU

Źródło: MZ