Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Szykują się zmiany ws. wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przewozu środków odurzających

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 24 czerwca 2019 08:52

Szykują się zmiany ws. wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przewozu środków odurzających - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Jest już nowelizacja projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przewozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Konieczność wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 16 marca
2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przewozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub
wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub
prekursorów kategorii 1 (Dz. U. poz. 686) wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku
stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” oraz zobowiązania
członków Rady Ministrów do rezygnacji z obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Celem zmiany jest zliberalizowanie przepisów przez umożliwienie
czytelnego oznaczania podmiotu lub jego cech indywidualnych bez jednoczesnego nakładania na niego obowiązku stosowania pieczątki lub pieczęci jednostki.

Proponowana zmiana rozporządzenia ma na celu wprowadzenie zmian w załączniku nr 1
do rozporządzenia, tj.: „Pozwolenie na import” i załączniku nr 2 do rozporządzenia, tj.:
„Pozwolenie na eksport” przez rezygnację z konieczności przystawienia pieczęci przez organ celny albo osobę będącą importerem lub eksporterem. Ponadto należy zauważyć, że w formularzu ujętym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, tj. „Dokument umożliwiający
wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze” nie można dokonać zmian,
ponieważ zgodnie z ust. 1 zdanie 2 Decyzji Komitetu Wykonawczego z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie zaświadczenia przewidzianego w art. 75 do celów przewożenia środków
odurzających i substancji psychotropowych (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) formularz jest
stosowany jednolicie we wszystkich państwach Schengen.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i
instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.


Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz
małych i średnich przedsiębiorców w zakresie w jakim byli oni obwiązani do zaopatrywania
się w pieczątki i ich stosowania.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku
do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także