Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Odmowa przyjęcia do szpitala psychiatrycznego dzieci i młodzieży – RPP bada sprawę

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 9 listopada 2020 15:40

Odmowa przyjęcia do szpitala psychiatrycznego dzieci i młodzieży – RPP bada sprawę - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV

Rzecznik Praw Pacjenta weryfikował sytuację dzieci i młodzieży, którym odmawiano przyjęć na oddziały psychiatryczne oraz przenoszono ich na oddziały dla dorosłych.

W ubiegłym miesiącu Rzecznik wystąpił do wszystkich szpitali na terenie Polski, które mają w swojej strukturze oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży oraz poprosił o przedstawienie danych za pierwszą dekadę października 2020 r. W szczególności zwrócił się o udostępnienie wykazu odmów, ich powodów oraz proponowanych rozwiązań. Sprawdzał również warunki przyjmowania oraz pobytu pacjentów na tych oddziałach w dobie epidemii.

Z pośród 34 placówek do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 30 odpowiedzi, z których wynika:

194 osobom zgłaszającym się na izbę przyjęć/SOR odmówiono przyjęcia na oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży.

Najczęstszą przyczyną odmowy był brak wskazań do hospitalizacji - w takich sytuacjach osobom zgłaszającym się wskazywano pomoc ambulatoryjną lub wystawiano receptę.

Przyjęcia na oddział odmawiano również z powodu braku zgody rodzica/opiekuna na hospitalizację – wówczas przekazywano dalsze zalecenia dla pacjenta.

W jednym przypadku odmówiono przyjęcia z powodu braku wolnych miejsc na oddziale - pacjent został skierowany do innego szpitala po uzgodnieniu przyjęcia przez personel medyczny obydwu placówek.

Czterech pacjentów zostało umieszczonych na oddziale dla dorosłych - powodem był brak miejsca na oddziale dziecięcym (pacjent został przeniesiony z oddziału dla dorosłych w możliwie jak najkrótszym czasie).

Żadna z przedstawionych odmów nie dotyczyła sytuacji zagrożenia życia i zdrowia pacjentów.

Z analizy wynika również, że część podmiotów cieszy się większym zainteresowaniem ze strony pacjentów, stąd odnotowano większą liczbę odmów niż w innych placówkach. Dotyczy to przede wszystkim szpitali w dużych miastach, w tym 3 podmiotów w Warszawie, co może być spowodowane przyjmowaniem pacjentów z innego województwa.

Odmowa przyjęcia dziecka do szpitala każdorazowo wymaga wcześniejszej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby zostać przyjęte. Jeśli nie ma możliwości ustalenia tej kwestii z ordynatorem oddziału, szpital powinien skonsultować się z zastępcą ordynatora lub lekarzem kierującym tym oddziałem w danej chwili.

Ponadto szpital, który odmawia przyjęcia pacjenta, powinien w jego dokumentacji medycznej zamieścić stosowną informację dotyczącą przebytej konsultacji. Wynika to z § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Rzecznik Praw Pacjenta analizował również warunki przyjmowania pacjentów związane z ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa.

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że:

W każdym przypadku pacjentom oczekującym na przyjęcie może towarzyszyć opiekun prawny.
Przyjęcia odbywają się z zachowaniem obowiązujących norm epidemiologicznych, w specjalnych poczekalniach na izbie przyjęć/SOR lub w przeznaczonym na ten cel namiocie. W jednym podmiocie leczniczym nie ma wyznaczonego miejsca do oczekiwania na przyjęcie, chroniącego przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Niektóre szpitale nie mają pracowników, którzy mogliby realizować te zadania, więc bardzo dużym wsparciem dla nich jest pomoc Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do Ministra Obrony Narodowej o wsparcie wojska dla szpitali psychiatrycznych. Żołnierze WOT mierzą temperaturę osobom wchodzącym, przypominają o konieczności dezynfekcji rąk i noszenia maseczki a także odbierają paczki przekazywane dla pacjentów. Wsparcie wojska jest bardzo pomocne zarówno dla pacjentów jak i ich osób bliskich - obecność przy drzwiach wejściowych umundurowanej osoby budzi szacunek i powoduje chętniejsze i szybsze dostosowanie się do wymagań związanych z obostrzeniami epidemiologicznymi. Obecność wojska ułatwia utrzymanie ładu organizacyjnego i zapewnienia bezpieczeństwo organizacyjne i epidemiologiczne.

Źródło: RPP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także