Pielęgniarki i położne dostaną pieniądze na informatyzację

Fot. MedExpress TV
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne.
Medexpress 2020-03-06 08:51

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne określa warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy
Fundusz Zdrowia na rzecz świadczeniodawców posiadających w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, u których w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie pielęgniarka lub położna wskazana we wniosku o dofinansowanie wystawiła receptę w postaci elektronicznej.

W celu otrzymania dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych przez pielęgniarki i położne (uprawniony świadczeniodawca) zobowiązany jest do złożenia do właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ wniosku o udzielenie dofinansowania.

Dofinansowaniem informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne objęte są poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w 2020 r. wydatki na nabycie komputerów przenośnych wykorzystywanych przez pielęgniarki i położne do wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Maksymalny szacowany skutek finansowy zarządzenia w 2020 r. wynosi 1 mln zł.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także