Poparcie ORL w Warszawie dla projektu reformy kształcenia podyplomowego i prawa pracy

167618684
Medexpress 2019-01-30 09:28

Poniżej zamieszczamy stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie projektu reformy kształcenia podyplomowego i prawa pracy.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie pragnie wyrazić poparcie dla projektu reformy kształcenia podyplomowego i prawa pracy, będącej wynikiem prac Zespołu powołanego zarządzeniem ministra zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. (z późniejszą zmianą) w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. Urz. Min. Zdrowia poz. 22 i poz. 49).

Projekt reformy kształcenia podyplomowego i prawa pracy, zawierający propozycję konkretnych zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i innych ustawach oraz w sześciu rozporządzeniach, to dokument będący podstawą do gruntownej zmiany kształcenia podyplomowego lekarzy w Polsce. W ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie projekt realizuje zgłaszane od lat postulaty środowiska lekarskiego, w tym:

zmiana programu stażu podyplomowego polegająca na jego upraktycznieniu,

wprowadzenie ogólnopolskiego, przejrzystego procesu rekrutacji na specjalizację,

odbiurokratyzowanie oraz cyfryzacja procesu kształcenia specjalizacyjnego,

zwiększenie roli oraz wprowadzenie wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji,

wprowadzenie umiejętności lekarskich, weryfikacja listy specjalizacji,

pro-lekarskie i pro-pacjenckie zmiany dotyczące prawa pracy,

wsparcie prawne dla lekarek w ciąży oraz matek-lekarek,

przekazanie administracyjnego prowadzenia kształcenia do Izb Lekarskich.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie rekomenduje prowadzenie dalszych prac legislacyjnych nad przedstawionym projektem, z zastrzeżeniem konieczności utrzymania wszystkich kluczowych zapisów. Konieczne jest zagwarantowanie stałego finansowania dla zmian opisanych w projekcie.

Jednocześnie Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca się do wszystkich okręgowych rad lekarskich i Naczelnej Rady Lekarskiej z apelem o podjęcie podobnych stanowisk w tej sprawie.

Źródło: OIL w Warszawie

PDF

Zobacz także