Premia dla lekarzy POZ za zwiększenie poziomu wyszczepialności. Jest zarządzenie

Medexpress

Opublikowano 27 lipca 2021, 07:27

Fot . Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta
Medexpress

Opublikowano 27 lipca 2021, 07:27

Niniejsze zarządzenie w sprawie zasad wypłacania premii motywacyjnej związanej ze szczepieniami przeciwko chorobie COVID-19 świadczeniodawcom realizującym świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stanowi wykonanie polecenia Ministra Zdrowia z dnia lipca 2021 r. wydanego na podstawie art. 11h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.2).
Celem niniejszej regulacji jest wypłacanie premii lekarzom POZ za zwiększenie poziomu wyszczepialności pacjentów przeciwko chorobie COVID-19.
W związku z zagrożeniem ponownego wzrostu zachorowalności na chorobę COVID-19 zachodzi konieczność zwiększenia tempa szczepień przeciwko tej chorobie w, w celu osiągnięcia jak największej odporności populacyjnej.
W związku z powyższym minister zdrowia polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia wypłacenie premii motywacyjnej związanej ze szczepieniami przeciwko chorobie COVID-19 świadczeniodawcom realizującym świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (dalej „POZ”), za osiągnięcie określonego poziomu wszczepienia populacji objętej opieką przez danego świadczeniodawcę. Premie te mają zmotywować POZ do podjęcia działań zmierzających do zachęcenia osób objętych przez nie opieką w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, podlegających szczepieniom przeciwko chorobie COVID-19 (osoby powyżej 12 r.ż.), do poddania się temu szczepieniu. POZ będą mogły otrzymać premie cząstkowe po 30 września i po 31 grudnia 2021 r. oraz premię całościową za 2021 r.
Wartości ułamkowe procentów wyszczepienia populacji do obliczeń zaokrąglane są do liczb całkowitych zgodnie z zasadami matematycznymi, co oznacza, że w przypadku wartości ułamkowej powyżej ½ włącznie, zaokrąglenie następuje do najbliższej wyższej liczby całkowitej, a poniżej ½ zaokrąglenie następuje do najbliższej liczby całkowitej.
Środki finansowe przeznaczone na wypłacenie premii motywacyjnej pochodzą ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), będącego w dyspozycji ministra właściwego |do spraw zdrowia lub budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

premia motywacyjna / NFZ / koronawirus
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31