RCL: Projekt rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Fot. Getty Images/iStockphoto
W czwartek RCL opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
Medexpress 2020-08-07 08:42

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.) stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm).

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe rozwiązanie organizacyjne w zakresie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego na rzecz pacjentów onkologicznych przez zdefiniowanie struktury podmiotu leczniczego zapewniającej realizację kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem jelita grubego.

Celem proponowanych zmian jest zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach oraz obniżenie umieralności, a także wprowadzenie jednolitych standardów diagnostyki i leczenia, niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta, w celu uzyskania poprawy rokowania i jakości życia.

Nowotwory złośliwe stanowią istotny i narastający problem zdrowotny, społeczny, ekonomiczny polskiego społeczeństwa i nadal nie osiągnięto poprawy w obszarach determinujących skuteczność leczenia onkologicznego, m.in. wykrycia choroby w możliwie wczesnym jej stadium. Zapadalność na nowotwory jelita grubego, odbytnicy i odbytu stanowią obecnie drugą pozycję (po raku płuca) wśród wszystkich zachorowań na nowotwory w populacji polskiej i drugą w grupie onkologicznych przyczyn zgonów.

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów zachorowalność w 2016 r. wynosiła 18 500. Rak jelita grubego był w 2016 r. przyczyną ponad 12 000 zgonów. W kraju wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych pacjentów z rakiem jelita grubego wg danych Krajowego Rejestru Nowotworów w latach 2008-2010 wynosiły 48% dla mężczyzn i 52% dla kobiet
w przypadku okrężnicy, natomiast w przypadku odbytnicy i odbytu 45% dla mężczyzn
i 48% dla kobiet.

Konieczność podjęcia działań nad opracowaniem nowego modelu organizacji diagnostyki i leczenia nowotworów jelita grubego wynika głównie z niedostatecznych systemowych rozwiązań.

Wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego na rzecz pacjentów onkologicznych w nowotworze jelita grubego, uwzględnia model opieki wypracowany z gronem interesariuszy systemu ochrony zdrowia, zawarty w opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W związku z powyższym wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu do załącznika nr 3a warunków szczegółowych jakie powinni spełniać świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego nowotworu jelita grubego określonych w części 3 Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego, oraz na wyodrębnieniu w załączniku nr 4 do rozporządzenia w lp. 56 warunków realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem jelita grubego, w tym kryteriów kwalifikacji do tej opieki.

Zdefiniowanie struktury podmiotu leczniczego zapewniającej realizację kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem jelita grubego opiera się na zasadach kompetencji i doświadczeniu ośrodków realizujących proces diagnostycznoterapeutyczny.

Kompleksowa opieka onkologiczna w nowotworze jelita grubego ma stanowić punkt wyjścia do efektywnej, sprawnej i skutecznej diagnostyki oraz leczenia tej choroby w ramach koordynacji działań jednostek zaangażowanych w opiekę nad pacjentem. Koordynacja procesu przez ośrodki wyspecjalizowane w diagnostyce i leczeniu raka jelita grubego powinna
przełożyć się na poprawę skuteczności leczenia onkologicznego.

W warunkach polskich określenie wymagań jakościowych i organizacyjnych dla świadczeń gwarantowanych wymaga wyodrębnienia świadczenia i szczegółowego opisania zasad jego realizacji, zwłaszcza w odniesieniu do: kryteriów uprawniających do uzyskania świadczenia, zakresu świadczenia, czy sposobu jego realizacji.

W trakcie przeprowadzonej analizy dotychczasowych rozwiązań i rozwiązań przyjętych na świecie, za zasadne uznano dookreślenie kodowania w zakresie rozpoznań zasadniczych ICD-10, oraz procedur medycznych ICD-9, oraz wymagań względem jakości i ciągłości opieki między początkowymi a kolejnymi etapami opieki, co ma kluczowe znaczenie
dla uzyskiwanego efektu zdrowotnego i komfortu życia pacjentów.

W sytuacji, gdy zapewnienie dostępu do opieki jest już zagwarantowane, podobnie jak kwestia zapewnienia finansowania nowoczesnych, zgodnych ze światowymi standardami technologii medycznych stosowanych w leczeniu nowotworów jelita grubego, istotne jest wdrożenie sprawdzonych rozwiązań, które będą wspierać zachowanie wysokiej jakości
udzielanych świadczeń oraz ciągłości opieki nad świadczeniobiorcą z nowotworem jelita grubego, a przez to efektywności wydatkowania środków publicznych przeznaczanych na ten cel.

Proponowany proces kompleksowej opieki onkologicznej w nowotworach jelita grubego zakłada, że ośrodki „kompetencji” zapewnią niezbędne wymagania organizacyjne, tj.:

1) infrastrukturę i potencjał wykonawczy do realizacji świadczeń w zakresie: kompleksowej diagnostyki nowotworu jelita grubego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego (chirurgicznego, systemowego), programów
zdrowotnych (lekowych), radioterapii oraz brachyterapii, wsparcie w zakresie

uzyskania świadczeń opieki hospicyjnej;

2) możliwość wykonania wszystkich badań diagnostycznych koniecznych w diagnostyce jelita grubego;

3) koordynację procesu diagnostycznego i terapeutycznego danego świadczeniobiorcy – na potrzeby realizacji skoordynowanych działań związanych z kompleksową opieką ośrodek wyznaczy koordynatora organizacyjnego nadzorującego cały plan

diagnostyki i leczenia pacjenta, do którego zadań należeć będzie w szczególności: ustalanie terminów spotkań, nadzorowanie prowadzenia dokumentacji;

4) wielodyscyplinarny zespół diagnostyczno-terapeutyczny z udziałem specjalistów w dziedzinie: chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, radiologii, patomorfolog;

5) systematyczne monitorowanie jakości wyników leczenia oraz stanu świadczeniobiorcy po ukończeniu leczenia.
Proponowany nowy model organizacyjny dedykowany jest świadczeniobiorcy z nowotworem jelita grubego i powinien gwarantować pacjentowi możliwie najpełniejszą opiekę, uwzględniając kompleksowość oraz koordynację całego procesu diagnostycznoleczniczego w celu poprawy jakości leczenia, zwiększenia przeżywalności w populacji świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego, podniesieniu komfortu życia oraz zagwarantowania możliwie szybkiego powrotu do aktywności zawodowej.

Wobec powyższego dla całościowego ujęcia kwestii opieki nad świadczeniobiorcą z nowotworem jelita grubego istotne jest wprowadzenie zmian w dwóch zakresach świadczeń – leczeniu szpitalnym oraz ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, które zapewnią ciągłość opieki. Celem skutecznego wprowadzenia zmian, propozycje rozwiązań odnoszące się do poszczególnych zakresów świadczeń gwarantowanych są procedowane jednoczasowo.

Ze względu na treść upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych brak jest możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do wydania rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Przedmiotowe zmiany wprowadzają możliwość nawiązania współpracy przez mikro-małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia świadczeniobiorców z nowotworami złośliwymi: jelita grubego, odbytnicy i odbytu z innymi świadczeniodawcami w celu zapewnienia kompleksowości opieki onkologicznej.

Przedmiotowe zmiany wyznaczają standard i jakość opieki, do którego zobowiązani będą świadczeniodawcy realizujący lub współrealizujący świadczenia kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem złośliwym, jelita grubego, odbytnicy i odbytu.

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. z 2002 r. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także