Maciej Hamankiewicz:

Szpitale nie mogą łamać prawa

Paweł Grzybowski

Opublikowano 30 listopada 2017, 11:17

hamankiewicz FOT. MALGORZATA KUJAWKA / AGENCJA GAZETA
Paweł Grzybowski

Opublikowano 30 listopada 2017, 11:17

W piśmie do GIP, Maciej Hamankiewicz powołuje się na doniesienia medialne, z których wynika, że dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie wymaga od zatrudnianych lekarzy i lekarzy rezydentów podpisywania oświadczeń „o gotowości do podjęcia dodatkowych dyżurów lekarskich ponad liczbę wynikającą z programu specjalizacji na zasadach określonych przez pracodawcę”.

Jak argumentuje prezes NRL, takie postępowanie stoi w oczywistej sprzeczności z treścią art. 96 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638), który stanowi, że świadczenie przez lekarzy pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo jest dobrowolne, a pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących wobec pracowników, którzy nie wyrazili takiej zgody.

- Wymaganie podpisania oświadczeń o wskazanej powyżej treści jest działaniem ewidentnie dyskryminującym pracowników, którzy nie chcą świadczyć pracy w wymiarze przekraczającym wymiar określony w ustawie – tłumaczy w piśmie Maciej Hamankiewicz - Może to zniechęcać lekarzy do ubiegania się o zatrudnienie w tym szpitalu, a w przypadku lekarzy już tam zatrudnionych wywoływać obawy co do konsekwencji wycofania zgody na pracę w zwiększonym wymiarze czasu.

Prezes NRL zwraca też uwagę, że nadmierne obciążenie pracą wpływa negatywnie zarówno na jakość udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych, jak i na możliwość regeneracji sił przez samych lekarzy. Te właśnie względy doprowadziły do określenia wymiaru czasu pracy lekarzy, którego przekraczanie może nastąpić tylko i wyłącznie za ich dobrowolnie wyrażoną zgodą.

- W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o podjęcie stosownych kroków w celu sprawdzenia czy podana niepokojąca informacja prasowa znajduje potwierdzenie oraz o ewentualne wyciągnięcie konsekwencji prawnych względem pracodawcy - Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Proszę również o powiadomienie Naczelnej Izby Lekarskiej, jako organu samorządu zawodowego lekarzy, o wynikach przeprowadzonej kontroli dodaje Maciej Hamankiewicz.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Maciej Hamankiewicz / Naczelna Rada Lekarska / prawo pracy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30