Szpitale zwolnione z obowiązku zrealizowania dodatkowych warunków ws. kadr medycznych

Medexpress

Opublikowano 30 grudnia 2020, 13:39

ThinkstockPhotos-478162622 Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 30 grudnia 2020, 13:39

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia mają na celu uelastycznienie procesu zarządzania kadrą medyczną w okresie walki z epidemią wirusa SARS–CoV–2.

Od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. proponuje się przedłużenie zwolnienia świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne w trybie hospitalizacji z obowiązku spełnienia warunków dodatkowych, do których zobowiązał się świadczeniodawca zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Dotyczy to warunków dodatkowo ocenianych odnoszących się do kadry medycznej zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 3 rozporządzenia w tabeli nr 1. Decyzja co do obsady lekarsko-pielęgniarskiej oddziałów szpitalnych realizujących poszczególne zakresy świadczeń spoczywa na kierowniku podmiotu leczniczego, który w oparciu o aktualną analizę potrzeb operacyjnych szpitala będzie podejmował decyzję o przesunięciu niezbędnych zasobów kadrowych w obszary o największych deficytach personalnych.

Powyższe ma na celu uwolnienie potencjału wykonawczego świadczeniodawców wynikającego z m.in. z ograniczenia realizacji części świadczeń zdrowotnych, w szczególności świadczeń planowych – zgodnie z zaleceniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, do zwalczania epidemii wirusa SARS–CoV–2. Swoboda zarządzania personelem medycznym zostanie ograniczona przez obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz ciągłości procesu diagnostyczno-leczniczego pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, w szczególności ich stanu zdrowia oraz ciągłości procesu leczniczego pacjentów, którzy wymagają dalszej opieki.

Równolegle są prowadzone prace dotyczące przedłużenia zwolnienia świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji z obowiązku zapewnienia kadry medycznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.). Analiza ww. potrzeb operacyjnych szpitala powinna uwzględniać przede wszystkim liczbę pacjentów oraz ich potrzeby zdrowotne.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2014 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

RCL / kadry medyczne / Ministerstwo Zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31