NFZ Zmiany w słowniku świadczeń

Medexpress 2020-01-24 10:08

Od stycznia 2020 roku zmienia się słownik świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem XML.

Na czym polegają zmiany

Od 1 stycznia 2020 roku:

1) zmieniono nazwy programów lekowych o kodach

  • 90063 leczenie chorych na chłoniaki złośliwe,
  • 90102 – leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego;

2) skreślono programy lekowe o kodach

  • 90091 leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem,
  • 90147 leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję,
  • 90161 – przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem;

3) dodano programy lekowe, którym przypisano kody

  • 90162 – profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV,
  • 90163 – leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej.

Zaktualizowany słownik w formie plików xlsx TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także