Będą zmiany ws. wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających odrębnego finansowania

Pixabay
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.
Medexpress 2020-11-09 08:28

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie projektu.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.). Na podstawie tego upoważnienia zostało wydane rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225, z późn. zm.). Konieczność zmiany ww. rozporządzenia wynika ze zmiany w art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzonej ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. …), polegającej na dodaniu w tym przepisie pkt 1c, zgodnie z którym pozalimitowe finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia obejmie wszystkie świadczenia udzielane świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia. Powyższa zmiana przepisów ustawy wymaga wyłączenia ogółu takich świadczeń opieki zdrowotnej z finansowania w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia, poprzez dodanie w załączniku nowelizowanego rozporządzenia pkt 35 w zaproponowanym brzmieniu. Dodatkowo proponuje się również uchylenie pkt 27, 29 i 31 oraz zmianę w treści pkt 33 polegającą na usunięciu porad dla dzieci. Takie zmiany mają charakter porządkujący i są konsekwencją wprowadzenia pkt 35, obejmującego wszystkie świadczenia udzielane dzieciom (osobom do 18. roku życia), a zatem również takie świadczenia wymienione obecnie explicite w pkt 27, 29, 31 i 33.

Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Przyjęcie takiego terminu wiąże się z koniecznością wprowadzenia odpowiednich dostosowań w systemach informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Projekt nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji. Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. Przedmiotowe rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także