Dodatki dla ratowników w Dzienniku Ustaw

Medexpress

Opublikowano 17 lipca 2018, 14:36

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 17 lipca 2018, 14:36

17 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia z 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie zawiera rozwiązania dotyczące przyznania dodatku dla ratowników medycznych w wysokości 400 zł miesięcznie, za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz 800 zł miesięcznie, za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Dodatek będzie uwzględniony w kwocie zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikającej z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ratownicy medyczni otrzymają ww. dodatek udzielając świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w zakresie:

1) leczenia szpitalnego;

2) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych;
3) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych w warunkach stacjonarnych;
4) opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach stacjonarnych;
5) świadczeń wysokospecjalistycznych.


Ogólna kwota zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawców z tytułu wejścia w życie projektu zostanie pomniejszona o wartość wynikającą z dodatkowych kwot wypłaconych ratownikom medycznym jako realizacja porozumienia z dnia 18 lipca 2017 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz NSZZ Solidarność z wyłączeniem dodatków, o których mowa w art. 1511 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) oraz dodatków, o których mowa w art. 65 i 88 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.).
Okresowy charakter rozwiązania dotyczącego dodatku wynika z faktu, że po 1 stycznia 2019 r. gwarancja jego wypłaty na rzecz ratowników medycznych wykonujących zawód w zespołach ratownictwa medycznego oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych zostanie ujęta w nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Powyższe wynika z faktu, że zawód ratownika medycznego jest w głównej mierze dedykowany jednostkom systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i to przede wszystkim tam ratownicy medyczni powinni znajdować zatrudnienie.

Źródło: Dziennik Ustaw

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ratownicy medyczni / zarobki ratowników
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31