Interwencje Rzecznika Praw Pacjenta w placówkach medycznych

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2020-11-05 08:39

Rzecznik Praw Pacjenta dysponuje bardzo ważnym narzędziem jakim są bezpośrednie interwencje w placówkach medycznych. Gdy zgłaszany problem zagraża życiu lub zdrowiu pacjenta, pracownicy biura natychmiast podejmują interwencje telefoniczne lub pisemne. Pozwalają one na niemal natychmiastowe rozwiązanie problemu pacjenta, który w innej sytuacji musiałby czekać na pomoc ze szkodą dla swojego zdrowia.

Interwencję wyjaśniającą podejmuje się w sytuacjach szczególnych, wymagających niezwłocznego działania, zagrażającego życiu i zdrowiu. Szczególnego wsparcia wymagają osoby starsze, z niepełnosprawnościami, dzieci, kobiety w ciąży lub osoby niezdolne do samodzielnego wykorzystania przekazanych informacji. Interwencje dotyczą wszystkich rodzajów placówek medycznych i są podejmowane przez pracowników biura telefonicznie lub pisemnie.

Od 1 marca do 31 października 2020 roku Biuro Rzecznika Praw Pacjenta podjęło 5 099 interwencji w placówkach medycznych. Na podstawie wpływających od pacjentów sygnałów i zgłoszeń dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej pracownicy biura Rzecznika Praw Pacjenta podjęli 2 298 interwencji telefonicznych oraz 927 pisemnych. W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej były to 602 interwencje telefoniczne oraz 376 pisemnych, w szpitalach podjęto 131 interwencji telefonicznych oraz 390 pisemnych, w tym 43 przypadki dotyczyły szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Najczęstsze przyczyny interwencji dotyczyły:

- problemów z dodzwonieniem się do rejestracji w przychodni rejonowej;
- dostępu do świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opiece specjalistycznej;
- dostępu do leków i zwłoki w wystawianiu recept lekarskich;
- przedwczesnego wypisania chorego z oddziału bez zapewnienia właściwej diagnostyki i leczenia;
- zaniechania wykonania zaleceń lekarskich zapowiadanych w leczeniu szpitalnym;
- odmowy realizacji zaleconych procedur medycznych;
- odmowy rejestracji skierowań do leczenia specjalistycznego;
- odmowy udzielenia pomocy na izbie przyjęć;
- braku zapewnienia ciągłości leczenia;
- zapewnienia dalszej opieki w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub w zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Rok 2020 przypadł na czas pandemii choroby COVID-19. Większość interwencji dotyczyła problemów wynikających pośrednio lub bezpośrednio z przyczyn tej epidemii. W tym zakresie pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta najczęściej interweniowali w sprawie:

- problemów w kontakcie telefonicznym z placówką ochrony zdrowia;
- odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych;
- odmowy wystawienia recepty lub e-recepty;
- trudności w dostępie do świadczeń specjalistycznych w ramach kontynuacji leczenia (w tym min. rehabilitacji leczniczej);
- odmowy wystawienia skierowania na leczenie specjalistyczne;
- braku informacji nt. wyników testów na COVID-19;
- trudności w kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną;
- zakazu przebywania z dzieckiem podczas hospitalizacji;
- braku możliwości uzyskania informacji przez osoby bliskie na temat stanu zdrowia pacjenta przebywającego w szpitalu;
- zakazu odwiedzin w szpitalach;
- trudności w dostępie do świadczeń specjalistycznych;
- zakazu porodów rodzinnych.

Skuteczne interwencje są możliwe dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu urzędu Rzecznika, co pozwala podjąć decyzję, w jakiej sprawie należy zadziałać jak najszybciej, by nie narażać życia lub zdrowia pacjenta.

Decydującą rolę w szybkiej identyfikacji problemu pełnią pracownicy Telefonicznej Informacji Pacjenta. Są pierwszym kontaktem dla osób potrzebujących pomocy, których problemy wymagają niezwłocznego działania. Zaspokajają podstawowe potrzeby pacjentów, zagwarantowane w ustawie o prawach pacjenta, przekazując informacje i wskazując odpowiednie procedury. W uzasadnionych przypadkach podejmują interwencje.

Biuro RPP apeluje do pacjentów i ich bliskich, aby zgłaszali swoje problemy, również te trudne i pilne - np. za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 - 190 – 590. Pozostałe formy kontaktu z biurem dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rpp/kontakt

Więcej na ten temat w Raporcie Rzecznika Praw Pacjenta pt. Problemy pacjentów w obliczu epidemii COVID-19.

W tym trudnym czasie wielu z nas czuje niepewność, ma pytania i wątpliwości. Dlatego, na podstawie sygnałów, wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta przygotowano zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących wirusa COVID-19.

Źródło: RPP

PDF

Zobacz także